Informační a osvětové materiály k BOZP v češtině, ukrajinštině, polštině a angličtině

Česky

Pracovní úraz. Co teď?

Osobní ochranné pracovní prostředky

Nebezpečné chemické látky

Praktické provádění vstupního a periodického školení

Desatero zaměstnavatele – Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Prevence úrazů při pracích ve výškách

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami

Co dělat při vzniku mimořádné události?

vlajka Ukrajina Ukrajinsky / Ukrainian

Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

Nebezpečné chemické látky / Небезпечні хімічні речовини

Praktické provádění vstupního a periodického školení / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

Desatero zaměstnavatele – Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / Десять заповідей роботодавцю. Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

Desatero zaměstnavatele – Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Десять приказань роботодавцю. Основна інформація в області безпеки та охорони здоров,я під час роботи

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час робіт знесення та розбирання

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час земляних робіт

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Основні обов,язки підрядчика під час роботи на будівництвах що випливають із кодексу законів про працю та послідуючі правові передписи

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Основні принципи безпеки поводження з хімічними речовинами та хімічними препаратами

Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити при виникненні надзвичайних випадків?

vlajka Polsko Polsky / Polish

Pracovní úraz. Co teď? / Wypadek przy pracy – co teraz?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Środki ochrony osobistej

Nebezpečné chemické látky / Niebezpieczne substancje chemiczne

Praktické provádění vstupního a periodického školení / Praktyczne przeprowadzanie wstępnego i okresowego szkolenia

Desatero zaměstnavatele – Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / Dekalog pracodawcy. Podstawowe obowiązki pracodawcy przy rozpoczęciu stosunku pracy z pracownikiem

Desatero zaměstnavatele – Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Dekalog pracodawcy. Podstawowe informacje z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Zapobieganie wypadkom przy pracy na wysokości

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Drogi pionowe –dobra praktyka przy pracy na drabinie

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Zapobieganie wypadkom przy oraz nieoczekiwanym zdarzeniom przy pracach rozbiórkowych

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Zapobieganie wypadkom przy pracy i nieoczekiwanym zdarzeniom przy prowadzeniu robót ziemnych

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Podstawowe obowiązki wykonawcy przy pracach na budowach wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepisów prawnych

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania z chemicznymi materiałami i preparatami chemicznymi

Co dělat při vzniku mimořádné události? / Co należy zrobić w przypadku nagłego wypadku?

vlajka GB/USA Anglicky / English

Pracovní úraz. Co teď? / Occupational accident. What is the next step?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Personal protective equipment

Nebezpečné chemické látky / Hazardous chemical substances

Praktické provádění vstupního a periodického školení / Practical application of initial and periodic training

Desatero zaměstnavatele – Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / The employer’s top ten. Basic duties of an employer on the commencement of an employee´s work

Desatero zaměstnavatele – Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / The employer’s health and safety top ten. Basic information on occupational safety and health protection at work

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Accident prevention during work at heights

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Vertical communication – best practices for work on a ladder

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Prevention of occupational injuries and extraordinary events during demolition work

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Prevention of Work Related Accidents and Emergencies during Earthwork

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Fundamental duties of a contractor in the course of work on site arising from the Labour Code and other legal regulations

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Basic principles for the handling of chemical agents and chemical preparations

Co dělat při vzniku mimořádné události? / What to do in an emergency?