Nové Aktuality

Nástroj stavební dělník

Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u stavebních dělníků. Zaměřuje se především na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO stanovených právními předpisy České republiky pro základní práce ve stavebnictví. Plakát ke stažení zde. Nástroj OiRA Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej […]

Upozorňujeme na uzávěrku soutěže PROFESIONÁL BOZP dne 31. srpna 2021!

6. ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP je určený pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svou činnost na celém území České republiky. Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k úkolům v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy. Soutěžit […]

Záznam on-line semináře ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ SNIŽUJE FYZICKOU ZÁTĚŽ

Celý záznam ze semináře Dovolujeme si vás pozvat na online seminář ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ SNIŽUJE FYZICKOU ZÁTĚŽ, který se koná dne 14. 6. 2021 od 9 h. Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a zvýšení povědomí o rizicích, která představují. Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé […]

Nástroj Pracovník prodeje

Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků prodeje. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky pro pracovní pozice prodavač/prodavačka. Plakát ke stažení zde. Nástroj OiRA Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další […]

Řízení pracovního stresu – 3. plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

V České republice je pracovní stres negativně vnímaný u 49 % zaměstnanců, projevy klinicky závažné deprese má téměř 7 % a lehké depresivní obtíže až 30 % pracovní populace. Řízení psychosociálních rizik vedoucích ke stresu na pracovišti zahrnuje stejné základní principy a postupy jako pro ostatní nebezpečí a rizika na pracovišti. Psychosociální rizika související s prací jsou souborem rizik, která ovlivňují […]

Nová informační brožura COVID-19: NEMOC Z POVOLÁNÍ

Představujeme vám další novou příručku COVID-19: NEMOC Z POVOLÁNÍ, se zaměřuje na poskytnutí obecných informací o nemoci z povolání se zaměřením na procesní postupy, dotčené subjekty, právní předpisy, systém uznávání nemocí z povolání a náhrady z titulu nemoci z povolání. Cílem publikace je zasadit do celkového kontextu nemocí z povolání právě specifické onemocnění covid-19 (SARS‑CoV‑2) jako novou nemoc z povolání. Brožura přebírá informace zejména […]

Nástroj Úklidový pracovník

Tento nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinnost v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnost ve firmách. Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích pracovištích (u zákazníků). Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou pracovníci úklidu a osoby, […]

Chemická havárie na řece Bečva v pořadu ČT2 Nedej se plus

V roce 2020 se udála jedna z nejhorších ekologických havárií na vodách v České republice, a to únik kyanidů do řeky Bečvy, následovaný úhynem asi 40 tun ryb a rozvratem ekosystému v řece. To vyvolalo rozsáhlou diskuzi, při níž byl jedním z okruhů debaty  postup úřadů po této havárii. Jedním z možných je Metodika postupu při havarijních stavech na tocích, certifikovaná již v roce […]

Volné pracovní pozice ve VÚBP, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., nabízí tři volné pracovní pozice: Inzerát na pracovní pozici technický pracovník (874)  Inzerát na pracovní pozici zkušební technik – elektro (875)  Inzerát na pracovní pozici zkušební technik – chemik (876)   V případě Vašeho zájmu doručte strukturovaný životopis a motivační dopis e-mailem nebo poštou tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději […]

Nástroj Administrativní pracovník

Tento nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u administrativních pracovníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky. Plakát ke stažení zde. Nástroj OiRA Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.   […]

Práce z domácího prostředí (Homeworking #2)

Podcast Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii Covid-19 a přechodu k „digitální společnosti“, kdy již trvale dochází k více rozšířenému trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce.  Podcast je určen jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má […]

Podzimní přípravný kurz OZO

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 22. 9. – […]

Pracovní stres – 2. plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jak vyplývá již z názvu a hlavního motta kampaně Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců, je tato kampaň prvotně a výhradně zamýšlena jako pomoc právě zaměstnavatelům a rovněž tak i mikropodnikům, malým podnikům a středním podnikům. Jednoznačné a jasné sdělení kampaně je, že zaměstnavatelé ušetří v případě, že se budou danou problematikou zabývat, tj. budou jí věnovat čas a prostředky. Je to právě zaměstnavatel, […]

Jak se připravit na budoucí nejistoty a jejich dopad na bezpečnost měst

Města a obce čelí různým druhům hrozeb, mezi nimiž hrají významnou roli přírodní a člověkem způsobené katastrofy různého typu, jejichž význam dále roste s prohlubující se klimatickou změnou, rostoucí urbanizací a  zvyšující se zranitelností komunit. Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvale rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné […]

Evropské fórum pro snižování rizik katastrof

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., se zapojuje do mezinárodních řešení problémů bezpečnosti také jako aktivní člen Národní platformy snižování rizik katastrof, poradního orgánu ministra životního prostředí. Jednou z aktivit vykonávaných Odborným pracovištěm výzkumu a managementu rizik je zapojení do přípravy strategie Evropského fóra pro snižování rizik katastrof (EFDRR) pro období 2021−2030. Ve strategii budou zdůrazněna […]

Nová příručka Pracovní úrazy ke stažení

Představujeme vám novou příručku PRACOVNÍ ÚRAZY: správná praxe pro malé a střední podniky, která je určena zaměstnavatelům, zvláště těm s menším počtem zaměstnanců, u kterých nepůsobí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Shrnuje základní práva a povinnosti v oblasti pracovních úrazů – zaměstnavatelů, zaměstnanců, orgánů inspekce práce a pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou […]