Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí

vyhlašuje
1. ročník absolventské soutěže

Cena Lva Wintera v oblasti BOZP

Termín: 18. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Důležité termíny soutěže (1. ročník soutěže)

18. 6. 2020 – vyhlášení soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

30. 9. 2020 – uzávěrka pro odevzdání přihlašovacího formuláře spolu s textem práce

Říjen 2020 – zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)

Začátek listopadu 2020 – oficiální vyhlášení soutěže na slavnostním předávání ocenění vítězům 1. ročníku absolventské soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

Záměr soutěže

Již za doby první republiky se v Československu silně zakořenila tradice péče o bezpečnost a zdraví při práci a sociální politika. Rádi bychom formou podpory absolventů v příbuzných oborech BOZP pokračovali v této dobré tradici a pomohli formování dalších generací talentovaných mladých lidí, kteří mají o obor zájem. Jednotící vzhled Ceny Lva Wintera tvoří logo ceny – podobizna Lva Wintera (první československý ministr práce a sociálních věcí) vprostřed vavřínového věnce.

Snažíme se odkázat na dobrou a mnohaletou tradici v oblasti BOZP.

Cíl soutěže

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP, v. v. i., pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších.

Cílová skupina

Soutěž je zaměřena na absolventy vysokých škol v příbuzných oborech BOZP. Do soutěže se přihlašují bakalářské, diplomové, rigorózní a dizertační práce.

Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž se vypisuje pro tři soutěžní kategorie:

  1. bakalářské práce
  2. diplomové a rigorózní práce
  3. dizertační práce

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

Materiály k soutěži

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem vyhodnocení zasedne Vědecká rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

V kategorii bakalářské práce zvítězil Bc. Tomáš Pitřík s prací Muskuloskeletální poruchy a možnosti jejich prevence u ručních nástrojů. Část práce zaměřenou na metody sledování zdravotního stavu pracovníků a nástroje, kterými lze hodnotit úroveň expozice rizikovým faktorům je uvedena v článku.

V kategorii disertační práce zvítězily Mgr. Renáta Kohutová, Ph.D., s prací Optimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovištíchIng. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., s prací Management bezpečnosti nanočástic ohledem na bezpečnost práce. Část bakalářské práce je popsána v článku.

Další nominované absolventské práce:

Bc. Pavla Kondrčíková se v bakalářské práci Rizikové faktory pracovního prostředí ve slévárně zaměřila na identifikaci možných rizik ve výrobních prostorech sléváren, následného vyhodnocení pomocí vybrané metody a návrh vhodných opatření na jejich snížení. Zkrácená verze bakalářské práce je uvedena v článku.

Bc. Tereza Mičkalová se v bakalářské práci Ergonomická rizika u operátorů výroby zaměřila na fyzickou, psychickou a zrakovou zátěž. Část bakalářské práce je popsána v článku.

Bc. Miloslav Huml se v bakalářské práci Návrh opatření na odstranění pracovních rizik při souběhu více technických zařízení na jednom pracovišti zaměřil na bezpečností opatření při souběhu více technických zařízení na jednom pracovišti. Část bakalářské práce je uvedena v článku.

Další informace

Informace o absolventské soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Klára Malme, email: malme@vubp.cz