PB 2/22 – Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti

Policy brief 2/2022 - Doporučení pro zaměstnavatele k eliminace mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti

Podle Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) patří psychické a sexuální obtěžování či násilí třetích stran mezi pracovní podmínky, které se podílejí na vzniku psychosociálních rizik a stresu. Psychosociální rizika vyplývají ze špatné struktury, organizace a řízení práce a ze špatného společenského kontextu a mohou mít nepříznivé psychické, tělesné a sociální následky, jakými je například stres při práci, vyhoření nebo deprese.

Problematika násilí na pracovišti úzce souvisí s povinnostmi zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Oblast BOZP zahrnuje nejen ochranu fyzického zdraví zaměstnanců, ale i jejich zdraví psychického, včetně prevence stresu na pracovišti. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům základní povinnosti ve vztahu k zajištění rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu diskriminace, dále musí zaměstnavatel plnit základní povinnosti na úseku BOZP a v určitých případech svému zaměstnanci odpovídá za způsobenou škodu.

Jana Ranglová – Kateřina Vančurová – Lenka Scheu

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2022 Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti

 

 

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2021-VÚBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing ─ patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.