ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z TZV. TŘETÍCH ZEMÍ: NĚKOLIK ÚVAH K MOŽNÝM VÝVOJOVÝM TENDENCÍM PRÁVNÍ ÚPRAVY

PB 4/22 – Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z TZV. TŘETÍCH ZEMÍ: NĚKOLIK ÚVAH K MOŽNÝM VÝVOJOVÝM TENDENCÍM PRÁVNÍ ÚPRAVY

Autoři článku se zabývají otázkami, jak lze případný přístup cizinců z třetích zemí (mimo EU a EHP) na trh práce usnadnit. Důraz je zde kladen na skutečnost, že počet příchozích pracovníků z jiných států není dostatečný k uspokojení potřeb českého trhu práce. Mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a dalšími orgány státní správy se v uplynulých měsících vedly diskuze ohledně dvou návrhů, které by mohly představovat vhodné nástroje k podpoře vybraných zaměstnavatelů a zaměstnanců. Těmito dvěma návrhy jsou tzv. institut spolehlivého zaměstnavatele a bodový systém preferenční migrace.

Již po delší dobu lze v České republice pozorovat, že český trh práce ve významné míře spoléhá na pracovní sílu ze zahraničí. Příchozí zahraniční pracovníci jsou tak považováni za vítané řešení jak u vysoce kvalifikovaných pracovních pozic, tak u pozic s nízkou kvalifikací. Často se zde bude jednat o pracovníky z členských států EU či EHP, ovšem počet takových dlouhodobě nedostačuje k uspokojení potřeb trhu práce. Důležitou skupinu zahraničních pracovníků proto tvoří občané třetích zemí, kdy ještě před začátkem válečného konfliktu (a nyní v zesílené míře) to byli zejména pracovníci z Ukrajiny. Problematickou se jeví zdlouhavost, administrativní náročnost a těžkopádnost celého procesu udělování příslušných povolení pro cizince ze třetích států. 

Lenka Scheu – Jakub Tomšej – Adéla Kalová

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2022 Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: Několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2022-VUBP Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Právnickou fakultou UK, v letech 2022–2023.