Resilience podniků vůči projevům klimatické změny

PB 5/22 – Resilience podniků vůči projevům klimatické změny

Resilience podniků vůči projevům klimatické změny

Základním stavebním kamenem nejen české ekonomiky jsou podniky různé velikosti, které se určitou měrou podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu. Bez ohledu na velikost každého podniku je zřejmé, že byl  založen za účelem vykonávání hospodářské činnosti.

Výkon podniku může být ohrožován celou řadou rizik. Některá jsou přímo spojena se samotným výkonem takové činnosti a nutností zavádění ochranných opatření. Typickým příkladem je oblast BOZP. Jiná jsou spojena naopak s externím prostředím.

Rizika spojovaná s externím prostředím jsou velmi často svazována s životním prostředím a mohou vyvolat události  typu NATECH, což jsou přírodní rizika (např. záplavy, vichřice aj.), která ohrožují bezpečnost a provoz technických zařízení s dopadem na samotné životní prostředí a zaměstnance podniku či společnost. Životní  prostředí navíc v poslední době prochází zásadní změnou, jejíž projevy není možné opomíjet.

Právě změna klimatu přináší změny (více viz dokumenty IPCC), s nimiž je nezbytné se vyrovnat takovým způsobem, aby bylo možné i v budoucnosti provádět vykonávání hospodářské činnosti při zachování všech potřebných opatření na ochranu zdraví a životů osob či zaměstnanců. Jedním z možných přístupů k vyrovnání se se změnami je resilience, která byla jako jedním z prvních strategických dokumentů zaváděna právě  v oblasti životního prostředí, a to skrze Koncepci environmentální bezpečnosti ČR. Resilienci pak lze doslovně překládat jako odolnost.

Využití základních principů resilience ve prospěch podniků vůči projevům klimatické změny se jeví jako vhodný přístup pro budoucí zachování či další rozvoj vykonávání hospodářské činnosti podniků. 

Petr Novotný – Lenka Schreiberová – Martin Plachý – Pavel Danihelka

Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2022 Resilience podniků vůči projevům klimatické změny

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024.