Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí
a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce

vyhlašuje
7. ročník národní soutěže

Profesionál BOZP

Mediální partneři: Wolters Kluwer ČR, a. s., BOZPprofi.cz a BOZPinfo.cz

VÍTĚZ 7. ROČNÍKU NÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÍKŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

Vítězem se stal Petr Pavlíček, DiS., který v současné době pracuje jako EHS Lead pro významnou společnost Aptar Czech Republic s.r.o. Do soutěže se přihlásil s projektem, který obsahoval tři aktivity zavedené do podnikové praxe v poslední době. Vítězný projekt tvořil velmi obsáhlý materiál zahrnující opatření a řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro širokou škálu činností zaměřených na:

  1. eliminaci rizika vzniku muskuloskeletálních poruch při manipulaci s materiálem ve společnosti Aptar Czech Republic s.r.o.;
  2. snahu zabránit vzniku úrazů ve společnosti v souvislosti s údržbou strojních zařízení systémem LOTOTO (Lock Out – Tag Out – Try Out);
  3. BBS (Behavior based safety) – zapojení zaměstnanců společnosti do systému managementu BOZP s cílem CHCI PRACOVAT BEZPEČNĚ.

Tisková zpráva - 7. ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP zná vítěze (PDF; 206 kB)

Fotodokumentace ze slavnostního předávání ceny

Cenu vítězi 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP Petru Pavlíčkovi předali náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a za společnost CERVA Group, Miroslav Rous, výkonný ředitel Plaketa a blahopřání po vítěze 4 ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP

TERMÍNY KONÁNÍ 7. ROČNÍKU

25. 10. 2022 - 24. 10. 2023

Důležité termíny soutěže (7. ročník soutěže):

25. října 2022 Oficiální vyhlášení 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP u příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
31. srpna 2023 Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře
září 2023 Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)
24. října 2023 Slavnostní předání ocenění vítězům 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP pravidelně oceňujeme jednotlivce, odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky.

CHARAKTERISTIKA

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

MATERIÁLY K SOUTĚŽI

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Českomoravské konfederace odborových svazů, Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o národní soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Tereza Štanglerová, e-mail: stanglerova@vubp.cz