BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

NA STAVENIŠTÍCH

SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ

 

OBSAH

Úvod
Zaměstnávání
Subkontrakty
Hlášení pracovních úrazů
Kontrolní seznam bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti
Přístup na pracoviště
Sociální a sanitární vybavení
Lešení
Žebříky
Práce na střeše
Výkopy
Ruční manipulace
Provozní vozidla a zařízení
Nářadí a strojní zařízení
Zdvihací zařízení
Mimořádné události
Požár
Nebezpečné látky
Hluk
Účinky vibrací na ruku a paži
Elektrický proud a další rozvody
Ochrana veřejnosti
Závěr

 

ÚVOD

Tato příručka představuje snadno použitelnou pomůcku pro zjištění problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) na malých staveništích. Pomůže vám tyto problémy zvládnout nebo jim předcházet a zajistí bezpečnou a zdravou práci pro vás, pro lidi, kteří pro vás pracují, i pro vaše zákazníky a další osoby, například kolemjdoucí.

Ve stavebnictví dochází ke zranění příliš mnoha lidí a ke vzniku mnoha zdravotních problémů. Nepřijatelně vysoký počet úrazů a nemocí je možné snížit jednoduchou prevencí.

Používejte tuto příručku. Budeme-li všichni pracovat společně, dosáhneme toho, že stavebnictví bude pro naše pracovníky zdravější a bezpečnější.

Když řídíte svou firmu:

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Když zaměstnáváte lidi, nebo odpovídáte za práci lidí, kteří pro vás pracují, zajistěte, aby:

Poznámka: Když pro vás někdo pracuje nebo pracuje podle vašich pokynů, i když z hlediska daňových předpisů a předpisů sociálního pojištění jde o samostatně výdělečně činnou osobu, může se na něj pro účely bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přesto pohlížet jako na vašeho zaměstnance. Ať již tedy jde o zaměstnance nebo samostatně výdělečně činné osoby, vždy se musíte postarat o ochranu lidí, které řídíte a za které odpovídáte.

SUBKONTRAKTY

Když zadáváte práci někomu jinému:

HLÁŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

Dojde-li k úrazu vašeho zaměstnance, nebo kohokoli na vašem staveništi:

KONTROLNÍ SEZNAM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Následující stránky představují základní kontrolní seznam některých ohrožení, která se běžně vyskytují na staveništích. Otázky vám pomohou posoudit, zda se na vašem staveništi dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Není to úplný seznam.

Podrobnější informace najdete ve vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. a dalších předpisech.

 

PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Montér ocelových konstrukcí se smrtelně zranil, když

propadl nezajištěným poklopem. Mnoho plechových

poklopů se používá k dočasnému zakrytí

výtahových šachet.

 

SOCIÁLNÍ A SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

 

LEŠENÍ

Samostatně výdělečně činný natěrač spadl s prvního

patra lešení, kde natíral okenní rám, a smrtelně se

zranil. Místo, odkud spadl, nebylo opatřeno žádným

ochranným zábradlím ani zarážkou.

Zedník spadl z výšky 6 metrů, když se zřítilo po

domácku vyrobené lešení. Vylezl po žebříku na horní

plošinu a chtěl opravovat fasádu horního patra

dvoupodlažního domu.

 

ŽEBŘÍKY

Stavební dělník zemřel po pádu z nezajištěného

žebříku, když lezl na plochou střechu garáže.

PRÁCE NA STŘEŠE

Pokrývač utrpěl smrtelný úraz při pádu přes nechráněný

 střešní otvor, když odstraňoval střešní lepenku na

 průmyslovém objektu a nahrazoval ji novou.

VÝKOPY

Pomocný dělník byl zavalen a usmrcen padající

zeminou, když pokládal potrubí v 4 metry hluboké

rýze. Byl sice upevněn ochranný rám, dělník však

pracoval 3 metry pod ním.

RUČNÍ MANIPULACE

Pokud ano, můžete:

 1. zvolit lehčí materiály?

 2. použít kolečka, zdvihací zařízení, mechanizaci nebo jiná zařízení, aby se ruční zvedání předmětů omezilo na minimum?

 3. objednávat materiály jako je cement nebo směsi v pytlích po 25 kg?

 4. odstranit opakující se kladení těžkých stavebních bloků, vážících více než 20 kg?

 

PROVOZNÍ VOZIDLA A ZAŘÍZENÍ

Pokud ne,

 1. snažíte se je co nejvíce od sebe oddělit?

 2. informujete osoby o existujících problémech a jak si mají počínat?

 3. umísťujete varovné značení?

Zkušeného pracovníka manipulujícího se zeminou

přimáčkl a smrtelně zranil posunující se bagr.

Pracovník se snažil projít mezi strojem

a ochranným krytem.

Couvající nákladní automobil porazil při práci na

silnici chodce. Chodci se pohybovali v prostoru pro

otáčení vozidel a řidič couval bez pomoci

signalizujícího pomocníka.

NÁŘADÍ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Pracovník obsluhující vrtné zařízení utrpěl smrtelný

úraz, když se jeho kalhoty namotaly na rotující hřídel.

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Příležitostný stavební dělník utrpěl smrtelný úraz:

dostal se do prostoru mezi klecí nákladního výtahu

a stěnou budovy. Výtah se dal nečekaně do pohybu,

protože selhal bezpečnostní zámek. U výtahu nebyla

provedena dostatečná údržba a neměl platnou zprávu

o provedené revizi.

 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 

POŽÁR

Při explozi tankeru na benzin utrpěl smrtelný úraz

stavební dělník. Tanker byl vyprázdněn, byly

odstraněny kaly a byl prohlášen za čistý, ale od

odlétajících jisker při sváření se vznítil zbylý benzin

v čerpacím potrubí, které bylo stále napojeno.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

 1. zavedením jiného pracovního postupu, aby se ohrožení zcela odstranilo?

 2. používáním méně nebezpečných látek a materiálů?

 3. používáním zařízení určených k odsávání prachu?

 

HLUK

 

ÚČINKY VIBRACÍ NA RUKU A PAŽI

 

ELEKTRICKÝ PROUD A DALŠÍ ROZVODY

Řidič utrpěl úraz elektrickým proudem, když

hydraulické rameno, které ovládal ze svého

nákladního automobilu se dostalo do kontaktu

s vedením vysokého napětí 11 kV.

OCHRANA VEŘEJNOSTI

 1. je staveniště zajištěno?

 2. jsou odstraněny všechny žebříky nebo jejich příčky zajištěny tak, aby nebylo možné je použít?

 3. jsou všechny výkopy a otvory bezpečně zakryty nebo ohrazeny?

 4. je veškeré zařízení zabezpečeno proti neoprávněnému použití?

 5. jsou všechny cihly a podobné materiály bezpečně naskládány na sebe?

 6. jsou hořlavé a nebezpečné látky pod zámkem v bezpečných skladištích?

Chlapec zemřel, když spadl z lešení postaveného

u bloku obytných domů. Spolu s kamarády vylezl

na lešení z chodníku.

 

ZÁVĚR

Příručka vznikla na základě materiálů Health and Safety Executive, Velká Británie a zkušeností pracovníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Českého úřadu bezpečnosti práce.

Věříme, že Vám byla dobrým pomocníkem při plnění požadavků BOZP na staveništích. Velmi bychom ocenili Vaše podnětné i kritické připomínky k tomuto druhu publikací, abychom společně přispěli k bezpečnější práci.

Redakční tým NIVOS BP