Test 2024 - BOZP měnící se v čase

1. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat o obsahu právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, neobsahuje-li stanovené údaje přímo dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti:2. Od koho musí zaměstnavatel obdržet souhlas, pokud chce organizovat prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud není u něho ustanovena odborová organizace ani zástupce pro oblast BOZP?3. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb, lhůta periodické prohlídky u noční práce je:4. Bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků stanovuje předpis:5. Za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá:6. Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se hodnotí v bodech. Hodnota jednoho bodu při stanovení náhrady činí:7. Při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život se zvýší bodové hodnocení bolesti nejvýše o:8. O bezpečnosti vyhrazených technických elektrických zařízení pojednává předpis:9. Jak často se provádí provozní revize vyhrazeného plynového zařízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak?10. Co se rozumí podle nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, provozní dokumentací?11. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, se za kategorii druhou považují práce:12. Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 13 do 4,1 °C nepřesáhla:13. Maximální teplota na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou a přirozeným větráním, kde je vykonávána práce třídy I, je:14. Při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při práci ve výškách považuje:15. Které z uvedených činností patří do skupiny činností se zvýšeným požárním nebezpečím?16. Které z uvedených prostředků nepatří mezi věcné prostředky požární ochrany?17. Za doklad prokazující zajištění požární bezpečnosti technických nebo technologických zařízení se také považuje:18. Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji také o:19. Co je nutné učinit, pracuje-li zaměstnanec osamoceně nebo samostatně ve výškách, či nad volnou hloubkou?20. Jaké práce lze vykonávat ze žebříku?