Test formulářů – Požární ochrana

23. 10. – 15. 12. 2020

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách hasičské stanice v Praze nebo ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Termíny:

Cena:
16 000 Kč
+ 21 % DPH (19 360 Kč včetně DPH)

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Rozsah:
13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 8.00 do 16.00 hodin.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č. Název přednášky Datum
1. Úvod do kurzu

Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61)

23.10.2020
2. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 26.10.2020
3. Právní předpisy v PO – zákon o PO (témata 16, 17, 18, 19, 20, 38) 27.10.2020
4. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 29.10.2020
5. Zásobování požární vodou.

Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)

30.10.2020
6. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 6.11.2020
7. Právní předpisy v PO – zákon o PO (témata 1, 2, 3, 5, 12, 13)

Exkurze u HZS hl. m. Prahy

13.11.2020
8. Zákon o PO (témata 14, 15).

Posuzování požárního nebezpečí (témata 8, 53, 57)

16.11.2020
9. Dokumentace požární ochrany (témata 4, 6, 9, 10, 11, 21, 22) 25.11.2020
10. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 26.11.2020
11. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování témat zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 27.11.2020
12. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)

Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)

11.12.2020
13. Právní předpisy v PO – vyhláška o požární prevenci (témata 24, 25, 26, 27, 41, 43) 14.12.2020
14. Opakování 15.12.2020
Zkouška odborné způsobilosti – HS 7, Praha 5 – Smíchov, Jinonická 1226

Bližší informace podá

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp-praha.cz
tel.: 221 015 891

VÚBP, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

 

 


Závazná přihláška – Požární ochrana

Závazná přihláška - Požární ochrana

 

 


Závazná přihláška - Požární ochrana

Účastník kurzu vyplněním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře apod.

Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Účastník semináře má právo:

  • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  • odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese gdpr@vubp-praha.cz.

Po odeslání přihlášky Vám přijde na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení s přehledem vyplněných údajů. O zařazení do kurzu Vás informuje administrátorka kurzu.

Pole, která je nutné vyplnit, jsou označena *.


Výběr kurzu


Údaje o účastníkovi kurzu

Na tuto adresu bude zasláno potvrzení s přehledem vyplněných údajů.

Údaje pro fakturaci

(vyplňte údaje podle obchodního rejstříku)

Pro zaslání faktury v elektronické formě si Vás dovolujeme požádat o zadání jedné kontaktní e-mailové adresy, kam odeslat fakturu, a k tomu vyplnění Souhlasu se zasíláním faktur v elektronické formě.


Korespondenční adresa

Stejná jako adresa fakturační *

Pokud je Vaše korespondenční adresa jiná než fakturační, vyplňte následující pole.