Aktuálně řešené projekty

Název:Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn
Číslo:V05-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu ohledně možností přístupů k prevenci rizik při výkonu pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. Bude proveden komplexní sběr poznatků ze zahraničí a z ČR, zmapování vývoje během posledních desetiletí s ohledem na statistiky pracovní úrazovosti s důrazem na pozice, u kterých lze předpokládat vliv klimatických změn, dále budou provedena terénní šetření u vybraných pracovních pozic, následně budou vymezeny stěžejní aspekty pro nastavení a úpravy systému prevence rizik a celkově BOZP, což bude zpracováno do finálního výstupu.
Výsledky:
Výstup: