Aktuálně řešené projekty

Název:Hodnocení a řízení pracovních rizik na strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření
Číslo:06-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecních policií zařazených v přímém výkonu služby s ohledem na možnost vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale též v rovině obecné, kdy bude zkoumáno jak snížit dopady vznikajících rizik. Cílem bude navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak doporučení pro zaměstnavatele. Tento výzkumný úkol bude řešen v odborné vazbě na MPSV a ve spolupráci s vybraným odborným subjektem v dané problematice.
Výsledky:
Výstup: