Archiv ukončených projektů

Název:Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP
Číslo:VUS4_03_VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Aneta Živná Kavalierová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:02/2018
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:V rámci EU, resp. také v ČR je kladen stále větší důraz na efektivní shromažďování statistických údajů, to platí pochopitelně také pro oblast BOZP. V návaznosti na změny v pracovní sféře, nástup nových technologií, procesů, je tedy důležité získávat objektivnější, kvalitnější informace k dané problematice BOZP a související kvalitě pracovního života. Je tak potřeba identifikovat, vytvořit, doplnit a zavést následně do praxe vhodné nástroje pro monitorování dotčené oblasti. Je celkově dáno, že pro tvorbu koncepčních a strategických materiálů je stěžejní shromažďovat spolehlivé, včasné a srovnatelné statistické údaje o pracovních úrazech a nemocech z povolání, expozici na pracovišti a onemocněních souvisejících s prací a analyzovat náklady a přínosy v oblasti BOZP. Cílem a záměrem je tedy usilování o lepší, efektivnější zjišťování, shromažďování údajů a vypracování společných přístupů dotčených aktérů v oblasti BOZP tak, aby mohly být realizovány účinnější postupy, regulační mechanismy, dozorové činnosti a zároveň aby byly patřičně zohledněny odpovídající administrativní náklady pro podniky a vnitrostátní správní orgány. Cílem výzkumných aktivit bude tak zpracování návrhu modelu pro sběr a monitorování relevantních dat vztahujících se k BOZP.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn_Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP.pdf

Vsouhrn_Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP_příloha 1.pdf

Vsouhrn_Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP_příloha 2.pdf

O – webová aplikace BOZP v číslech a grafech BOZP v číslech a grafech (vubp.cz)

O_Podpůrná metodika k aktualizaci webové aplikace Statistiky BOZP.pdf

W_Workshop Statistiky BOZP.pdf

W_Workshop Statistiky BOZP_prezentace.pdf

D_Data o BOZP - předpoklad pro digitální budoucnost.pdf

Jost – Nové přístupy pro zlepšování informační základny o BOZP https://www.bozpinfo.cz/josra/nove-pristupy-pro-zlepsovani-informacni-zakladny-o-bozp

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2020 Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP