Archiv ukončených projektů

Název:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky
Číslo:VUS4_01_VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Iveta Mlezivová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2018
Doba řešení do:12/2019
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Zelená ekonomika, tj. ekonomika postavená na vzájemné posilující se vazbě hospodářského růstu a odpovědnosti za životní prostředí, která se zaměřuje na snížení rizik a dopadů lidské produkce na životní prostředí s cílem udržitelného rozvoje. Zelená pracovní místa a nová rizika jsou aktuálním tématem 21. století. Problematika BOZP v zelené ekonomice je dána dynamickým rozšiřováním pracovních míst (vysoká míra inovací v ekologických technologiích), která přispívají k zachování nebo obnově životního prostředí. Nové materiály, nové technologie, pracovní postupy v oblasti obnovitelných zdrojů, energetice, odpadovém hospodářství, recyklaci apod. přinášejí nová rizika. Co je šetrné pro přírodu, nemusí být šetrné pro zdraví zaměstnanců, a zelená pracovní místa mohou být místy specifických a mnohdy i nových pracovních rizik. Pokud pracovní místa mají být udržitelná, je třeba zajistit, aby poskytovala bezpečné, zdravé a důstojné pracovní podmínky.
Výzkum podmínek a dopadů růstu nových technologií v zelené ekonomice na BOZP, na pracovní úrazovost a nemocnost. Identifikace rozsahu a struktury zelených pracovních míst v ČR. Identifikace hlavních rizik, posouzení možné prevence. Zpracování návrhu opatření pro efektivní ošetření významných rizik a pro zajištění potřebné úrovně BOZP. Náměty a návrhy na vhodný transfer získaných znalostí směrem k zaměstnavatelům v dotčených oborech zelené ekonomiky.
Rámcovým cílem je eliminovat či snížit rizika, předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání prostřednictvím návrhů a námětů na cílenou politiku, nástroje, odbornou přípravu, apod. v zelené ekonomice.
Výsledky:
Výstup:

odborná zpráva zz.pdf
Příloha 1 Vsouhrn 2019.pdf
Příloha 2 Analýza dat prac urazovosti 2018.pdf
Příloha 3 Recenzovaný článek: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky - 2019.pdf
Příloha 4 Workshopy 2019.pdf
Příloha 5 Doporučení k BOZP 2019.pdf
Příloha 6 Rešerše zdrojů 2019.pdf