Archiv ukončených projektů

Název:Rizikovost ekonomických činností v ČR
Číslo:TB03MPSV010
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2015
Doba řešení do:12/2015
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem řešení projektu je stanovení rizikovosti ekonomických činností (dle CZ-NACE) na základě ocenění potenciálních nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech za účelem případné novelizace právních předpisů. A dále zaměření na potřeby v oblasti ochrany zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, které vyplynou z výzkumu charakteru práce, pracovních činností, rizikových faktorů práce, detailních analýz pracovní úrazovosti, smrtelné úrazovosti a dalších databází a registrů.
Výsledky:
Výstup:

N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem -

Rizikovost ekonomických činností v ČR

O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků.