Archiv ukončených projektů

Název:Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost
Číslo:TB03MPSV002
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2015
Doba řešení do:12/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro vzdělávání Koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  v České republice, navrhnout standardy jejich vzdělávání, které by bylo možné následně využít pro případné návrhy na novelizaci platných právních předpisů. Dále je cílem navrhnout minimální standardy pro vzdělávání koordinátorů na úrovni středního a vysokého školství, a to s ohledem na zkušenosti orgánů inspekce práce z kontrol na staveništích i s ohledem na standardy vzdělávání rozpracované v EU (ISHCCO) pro rok 2013 a dále pak navrhnout minimální standardy pro vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání koordinátorů v průběhu 5 let platnosti jejich osvědčení. Na základě sběru informací dle níže uvedených kroků bude provedena podrobná analýza stávajícího stavu. Syntézou získaných údajů bude celá problematika podrobněji specifikována. Z provedených analýz bude na základě indukce a syntézy vytvořeno základní dělení celé problematiky vzdělávání koordinátorů. Krom vlastní analýzy bude využito také metody komparace, která porovná přístupy k dané problematice ve vybraných evropských státech. Konkrétně se bude jednat o následující kroky.
Výsledky:
Výstup:

Hneleg – Podklady pro potřeby MPSV k revizím vzdělávání koordinátorů. Hleg – Podklady pro revizi právních předpisů a norem týkající se koordinátorů.