Archiv ukončených projektů

Název:Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí
Číslo:TB030MZP008
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:11/2014
Doba řešení do:10/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení. Dále postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón a který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením. Mapy budou obsahovat obalové zóny ke stávajícím nebezpečným objektům a zařízením a budou sloužit jako jeden z podkladů v procesech jako je územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a při informování veřejnosti. Vytvořit databázi prvků omezujících rozvoj v současnosti provozovaných nebezpečných objektů a zařízení. Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí. Okolní obyvatelstvo získá po vytvoření tématických map informace o rizicích, kterým jsou vystaveny objekty v obalové zóně. Jmenovitě bude mít obyvatelstvo možnost získat informace o ohrožení veřejně přístupných objektech. Půjde například o školy, školky, úřady, nemocnice a podobně.
Výsledky:
Výstup:

Hleg – Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií (podklad pro vyhlášku), Nmet – Metodika pro udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území s výskytem objektů a zařízení, Nmet – Metodika screeningového hodnocení nově plánovaných objektů a zařízení