Archiv ukončených projektů

Název:Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP
Číslo:TB03MPSV009
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:10/2014
Doba řešení do:03/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace. Systém zahrne doporučený obsah a formy vzdělání pro široké spektrum cílových skupin a pro všechny tři vzdělávací sektory (sektor formální, neformální a informální).
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Model systému celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci