Archiv ukončených projektů

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
VUS4_07_VÚBP Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
VUS4_05_VÚBP Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Irena Kuhnová
VUS4_04_VÚBP Kvalita pracovního života 2018 1/2018 - 12/2018  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Svobodová
VUS4_01_VÚBP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Iveta Mlezivová
VUS4_08_VÚBP Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office 6/2016 - 12/2017  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
2015-1-PT-KA201-013082 Mind Safety – Safety Matters! 9/2015 - 8/2018  Evropská komise, Erasmus+ Mgr. Alena Horáčková
TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Karel Škréta
TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu 4/2015 - 9/2016  Technologická agentura České republiky RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa 1/2015 - 12/2016  Technologická agentura České republiky PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR 1/2015 - 12/2015  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2015 - 3/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost 1/2015 - 12/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Karel Škréta
TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení 11/2014 - 12/2016  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Erasmus+ - program EU pro vzdělávání , odbornou přípravu , mládež a sport 11/2014 - 2/2015  Ing. Martina Pražáková
TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí 11/2014 - 10/2016  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií 11/2014 - 4/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Vilém Sluka
TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP 10/2014 - 3/2016  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik 9/2014 - 8/2016  Technologická agentura České republiky Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Czech Local Visibility Events 1/2014 - 12/2014  Hana Hlavičková
TD020046 Proměny kvality pracovního života 1/2014 - 12/2015  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
CZ.1.04/2.1.00/70.00061 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze 7/2013 - 11/2015  Ing. Miloš Paleček, CSc.
TB010MZP059 Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem (BETA) 1/2013 - 6/2014  Technologická agentura České republiky RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
CZ.1.07/2.1.00/32.0043 Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem 8/2012 - 8/2014  PhDr. Irena Kuhnová
CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu – Safety AGENT 4/2012 - 4/2014  doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
TD010121  Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (OMEGA) 1/2012 - 12/2013  Technologická agentura České republiky PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje 1/2012 - 12/2012  Technologická agentura České republiky RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS) 11/2011 - 10/2013  Mgr. Alena Horáčková
HC213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti OOPP pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích 2/2011 - 12/2011  doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
HC 215/11 Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců 2/2011 - 12/2011  Ing. Jakub Marek
CZ.1.02/5.1.00/10.09726 Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií 1/2011 - 12/2013  Ing. Martina Pražáková
VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva 1/2011 - 12/2013  RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
HC204/10 Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění 6/2010 - 11/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Svobodová
HC194/10 Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků 2/2010 - 12/2011  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Miloš Paleček, CSc.
HR184/09 Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením 7/2009 - 12/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
FR-TI1/113 Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů 5/2009 - 12/2012  Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Jakub Marek
HR173/08 Stres na pracovišti - možnosti prevence 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Svobodová
HR176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
HR177/08 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Svobodová
2A-3TP1/144  Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren 7/2008 - 11/2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
CZ.04.1.03/3.3.02.2/0022 Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik 7/2007 - 6/2008  PhDr. Irena Kuhnová
Pt/05/B/P/PP-159150 Innovative training system based on e-learning contents for the sectors of Prevention, Civil Protection, Safety and Security of Citizens and Patrimony (secureALL) 10/2005 - 9/2007  PhDr. Irena Kuhnová
1J 039/05 DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života 2/2005 - 10/2008  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Miloš Paleček, CSc.
1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí 1/2005 - 12/2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
1H-PK/21 Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderného zařízení 7/2004 - 12/2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
1J013/04 DP1 Násilí na pracovišti v oblasti zdravotních a sociálních služeb v ČR 7/2004 - 7/2006  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Miloš Paleček, CSc.
HS124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP 5/2004 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Miloš Paleček, CSc.
HS123/04 Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví - pilotní projekt EW 4/2004 - 10/2004  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Miloš Paleček, CSc.
HS117/04 Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 2/2004 - 12/2004  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jan Hanzl
 předchozí zobrazované záznamy: 51 - 100 z celkového počtu: 126 další