Zásady certifikace

Lešeňové konstrukce, označované v poněkud širším chápání jako dočasné stavební konstrukce (DSK), nepatří mezi stavební výrobky, neboť nejsou trvalou součástí stavby.

Jsou zařazeny mezi stanovené výrobky nařízením vlády č. 173/1997 Sb. Původní text tohoto nařízení byl již několikrát novelizován. Text se zapracovanými změnami je zde. Rozsah výrobků, pro něž toto nařízení platí, se stále zužuje, lešeňové konstrukce mezi nimi zůstávají. Stále také platí, že za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, kdy výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se za splnění základních požadavků takové zajištění bezpečnosti těchto výrobků, které je na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách.

Stanovené výrobky jsou v uvedeném nařízení vlády z hlediska postupu posuzování shody rozděleny do dvou skupin, obsažených v přílohách. V příloze č. 1 jsou uvedeny výrobky, u nichž není povinnost použít při posouzení shody autorizovanou osobu (třetí stranu). Mezi těmito výrobky jsou i všechny druhy lešení a lešeňových součástí. V příloze č. 2 jsou uvedeny výrobky, u nichž musí být posouzení shody zajištěno třetí, nezávislou stranou, označovanou v zákoně jako autorizovaná osoba. Sem patřila podle původního znění nařízení vlády lešení určená pro použití v podzemí. Později byla z této přílohy vyřazena a požadavky na ně jsou v pravomoci Českého báňského úřadu.

Postup posuzování shody pro výrobky zařazené do první skupiny, tedy i pro lešení, není příliš komplikovaný. Výrobce nebo dovozce musí:

  1. pořídit příslušnou technickou dokumentaci,
  2. provést před uvedením výrobku na trh posouzení shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků a na základě příslušné technické dokumentace a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudit, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky;
  3. přijmout taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.

Jak je uvedeno výše, může výrobce, resp. dovozce zkoušky provést sám nebo jejich provedení zadat. V případě lešení představuje druhá možnost určitě vhodnější řešení. Shoda parametrů lešení s požadavky norem je potom provedena profesionálním a řádně dokumentovaným postupem.

Zkoušky jsou prováděny ve stavební laboratoři VÚBP, v. v. i. Výsledkem je protokol o zkoušce, který obsahuje všechny změřené a zjištěné skutečnosti o zkoušeném výrobku. Na tomto základě je pak zpracován závěrečný protokol, v němž jsou zjištěné hodnoty porovnány s požadavky platných norem a předpisů. V případě, že výrobek splňuje tyto požadavky, vystaví VÚBP, v. v. i. o této skutečnosti certifikát.

Nezávisle na tom, zda shodu posoudil výrobce nebo dovozce sám, či zda využil služeb třetí strany, musí před uvedením výrobku na trh výrobce nebo dovozce vydat prohlášení o shodě. Tím dokumentuje svou odpovědnost za výrobek a jeho bezpečné užívání za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné podmínky používání, uvedené například v návodu na montáž a používání.

Protože v současné době neexistuje evropská směrnice, která by stanovila základní požadavky pro lešeňové konstrukce, neexistuje společný evropský postup pro jejich posuzování. Proto také není možné umisťovat na naše ani zahraniční lešení označení CE. Vždy a v každém státu EU by se měly použít platné evropské normy. Kromě nich se pak uplatňují národní předpisy (v ČR je to NV č. 173/1997 Sb.) a národní normy.