Seznamy certifikátů

Oznámené subjekty (dříve autorizované osoby), působící v oblasti osobních ochranných prostředků, v rámci koordinace vytvořily a udržují společnou databázi certifikátů, vydaných v rámci posuzování shody podle aktuálně platných předpisů. Databázi spravuje VÚBP-OS 1024. Aktualizace je prováděna obvykle dvakrát ročně v návaznosti na koordinační porady, kdy jednotlivé OS předávají seznamy nových certifikátů. Seznamy novějších certifikátů proto nemusí být zcela kompletní.

V databázi jsou především certifikáty vydávané pro OOP patřící do kategorie II nebo III, tzv. certifikáty ES/EU přezkoušení typu (v rubrice typ certifikátu jsou označeny jako „ES“). Dále jsou zařazeny certifikáty vydávané pro OOP ve II. a III. kategorii před vstupem ČR do EU, ale posuzované již podle tehdy platných evropských postupů (v rubrice typ certifikátu jsou označeny jako „typu“).

Dále se vyskytují případy, kdy si výrobce osobního ochranného prostředku, spadajícího do I. kategorie, vyžádá provedení zkoušek a posouzení třetí stranou. Takové OOP nemůže instituce posuzovat pod svou autorizací ani notifikací a nelze pro ně vydat Certifikát ES/EU přezkoušení typu. V takovém případě mohou jednotlivé zkušební laboratoře na přání zákazníka provést potřebné zkoušky a příslušné instituce vydávají ve své působnosti obecný certifikát o shodě se stanovenými specifikacemi (v rubrice typ certifikátu jsou označeny jako „obecný“). Pokud jsou tyto certifikáty vydány, zařazují se rovněž do databáze, byť se nejedná o certifikát vydaný autorizovanou osobou/oznámeným subjektem.

I při akceptaci uvedených omezení je potřeba chápat dále uvedené seznamy certifikátů jako informativní a nelze z nich vyvozovat jakékoliv právní důsledky.

Zde je seznam certifikátů aktualizovaný z dat dostupných v listopadu 2020 (další aktualizace seznamu certifikátů je dočasně pozastavena):

Přehled certifikátů vydaných oznámenými subjekty pro OOP od roku 1997