Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Partnerství a spolupráce

Tuzemská partnerství | Zahraniční partnerství | Tuzemská spolupráce | Zahraniční spolupráce | Spolupráce s firemním sektorem

Tuzemská partnerství

Asociace autorizovaných a akreditovaných organizací (AAAO) http://www.aaao.cz
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací je dobrovolným sdružením právnických osob (zkušeben), poskytujících služby v oblasti zkoušení, certifikací, inspekcí, posuzování atd. u výrobků, systémů managementu, osob, procesů, činností atd. Členové působí především v regulované oblasti ve vazbě na označení CE (jako autorizované osoby i jako notifikovaná místa s působností v EU), ale i v neregulované oblasti kvality výrobků, služeb atd. jako akreditované subjekty.

Česká ergonomická společnost (ČES) http://www.vubp.cz/ces
Česká ergonomická společnost je dobrovolné a nezávislé odborné sdružení fyzických osob, jejímž posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce, s cílem přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost a spolupracuje s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření (cíle).

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) http://www.cztpis.cz
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu. Jejím posláním je podpora organizací působících ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společného identifikování národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotného prosazování těchto zájmů na evropské úrovni. Členem platformy se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si přeje tuto platformu podporovat, a souhlasí se Stanovami CZ-TPIS.

Enterprise Europe Network (EEN) http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/een-o-nas/
Enterprise Europe Network je mezinárodní síť působící v 54 zemích světa, která poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. V České republice je zastoupena konsorciem jedenácti partnerů a je financována Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenci při mezinárodním technologickém transferu. Síť také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví. Enterprise Europe Network organizuje vedle individuálního poradenství pro firmy také odborné semináře a konference a vydává publikace o podnikání v EU. Velká většina služeb celé sítě je poskytována zcela zdarma.

Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV) http://www.ravyz.cz
Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu sdružuje veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy a kraji. Posláním RAV je usilovat o zlepšování efektivity aplikovaného výzkumu pro veřejný i soukromý sektor a zvyšování jeho přínosu pro rozvoj celé společnosti. K naplnění tohoto poslání vykonává činnosti při formulaci politiky aplikovaného výzkumu v oblastech fungování veřejného sektoru, obdobně jako Akademie věd České republiky zajišťuje takové činnosti týkající se základního výzkumu a Konference rektorů vysokých škol pro univerzitní výzkum. Při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice se stává přirozeným partnerem orgánů státní správy i samosprávy.

Zahraniční partnerství

ENETOSH (European Network of Education and Training in Occupational safety and Health) http://www.enetosh.net
ENETOSH je evropskou vzdělávací sítí, která nabízí platformu pro systematické sdílení znalostí v otázkách zaměřených na vzdělávání a školení v oblasti BOZP. Projekt vznikl za podpory z programu Leonardo da Vinci a v současné době sdružuje více jak 40 partnerů z 16 evropských zemí.

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) https://osha.europa.eu
EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Práce této agentury přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020 a dalším příslušným strategiím a programům EU. Na národní úrovni pod MPSV působí český Focal Point viz http://www.ceskyfocalpoint.cz/, na jehož činnosti VÚBP, v. v. i. participuje.

Euroshnet (EURopean Occupational Safety and Health NETwork - Evropská síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) http://www.euroshnet.org
Euroshnet je mezinárodní organizace, založená roku 2000. Je tvořena sítí expertů z 18 zemí EU a 35 organizací, kteří se angažují v oblasti bezpečnosti práce zabývající se normalizací, zkoušením, certifikací a spřízněným výzkumem.

Safety European Research Area (SAFERA) https://www.safera.eu
Partnerská síť výzkumných organizací z 10 evropských zemí, které se spolupracují na programování výzkumu a společných výzvách v oblasti průmyslové bezpečnosti.

United Nations Environment Programme (UNEP) http://www.unep.orgprogram APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level) http://www.unep.org/apell/
APELL je program rozvíjený organizací UNEP ve spolupráci s vládním i soukromým sektorem s cílem minimalizovat vznik a nežádoucí účinky technologických nehod a podporovat environmentální připravenost. Strategií APELL je identifikovat a vytvářet povědomí o rizicích v průmyslové společnosti s cílem iniciovat tvorbu opatření ke snižování rizik a rozvíjet proto spolupráci v oblasti havarijní připravenosti mezi průmyslem, místní samosprávou a obyvatelstvem.

World Safety Organization(WSO) http://www.worldsafety.org
Účelem WSO je učinit všechny oblasti týkající se bezpečnosti problematikou řešenou na mezinárodní úrovni, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence úrazů, ochrany životního prostředí atd., a šířit po celém světě správnou praxi, dovednosti, znalosti a technologie zaměřené na bezpečnost a prevenci úrazů. VÚBP, v. v. i., funguje jako národní středisko WSO.

Tuzemská spolupráce

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) http://www.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) http://www.cmkos.cz
ČMKOS je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) http://www.mpsv.cz

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR) https://www.soc.cas.cz
Tento ústav je součástí Akademie věd ČR. Rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) http://www.suip.cz
Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, který zajišťuje kontrolní činnost nad bezpečností práce a technickými zařízeními, nad dodržováním stanovených pracovních podmínek včetně pracovněprávních vztahů a mzdových podmínek dle platných právních předpisů.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) http://www.szu.cz
Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Ústav byl zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. (ÚSP AV ČR) https://www.ilaw.cas.cz/kontakty/ustav.html
Ústav, který je součástí Akademie věd ČR, uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace; poskytuje vědecká stanoviska, posudky a doporučení.

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s. Strážnice (VVIS) http://www.vvis.cz
Vzdělávací instituce, která se zaměřuje na realizaci profesních vzdělávacích programů (DBA, MBA, LL.M.) v oblasti veřejné správy, dále pak studijních programů, odborných kurzů a seminářů.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB – TUO – FBI) http://fbi.vsb.cz
Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vznikla 1. 8. 2002. Fakulta bezpečnostního inženýrství zabezpečuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářských, magisterských a doktorských programech.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) http://www.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakultaje umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci.

Zahraniční spolupráce

Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI ŽU) http://fbi.uniza.sk
Fakulta bezpečnostného inžinierstva existuje v rámci Žilinské univerzity v Žiline už 55 roků. FBI ŽU je manažérsko-technologicky zaměřená a poskytuje bakalářské, inženýrské a doktorandské studium na úseku krizového řízení. Kromě vzdělávací činnosti je fakulta zaměřená také na vědeckou činnost a pravidelně se organizují vědecké konference a semináře.

Spolupráce s firemním sektorem

BOZP Health & Safety & Fire protection s.r.o. http://www.bozpkompletne.cz/
Tato společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technicko-organizační činností v oblasti požární ochrany.

GUARD7, v.o.s. http://www.guard7.cz
Obchodní společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

JUWITAL s.r.o. http://www.juwital.cz
Hlavní náplní činnosti této společnosti je výroba doplňků stravy s obsahem vitaminů, směsí pro přípravu ochranných nápojů na pracovištích.

Laboratoř výzkumu a managementu rizik (LabR!SK), s.r.o. http://www.labrisk.cz
Jedná se o multidisciplinární odborné pracoviště, které se specializuje na zpracování zakázek pro veřejný sektor a soukromé podniky, výzkum a vývoj v oblasti metodologie a řízení rizik.

Nábytek VASA spol. s r.o. http://www.vasa.cz
Ryze česká výrobní společnost Nábytek VASA spol. s r.o. se specializuje na výrobu kvalitního kancelářského nábytku a zařízení veřejných interiérů.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. / divize Ecophon http://www.ecophon.com/cz/
Společnost Ecophon působí v rámci nadnárodní skupiny Saint-Gobain a zaměřuje se na vývoj, výrobu a dodávku akustických výrobků a systémů pro navýšení kvality pracovního prostředí.

SPOLANA a.s. http://www.spolana.cz
SPOLANA a. s. patří mezi nejvýznamnější chemické společnosti v rámci českého průmyslu. Patří do skupiny PKN Orlen a orientuje se především na export svých výrobků.

TLP, spol. s r.o. http://www.tlp-emergency.com/
TLP, spol. s r.o. je českou inženýrskou a konzultační společností, která se zabývá havarijním a krizovým řízením. Nabízí komplexní servis v oblasti prevence, přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nabízí také zabezpečení kontinuity a obnovy činností.

WATRAD, spol. s r.o. http://www.watrad.cz
Hlavní náplní činnosti této společnosti je zajišťování technického a laboratorního servisu pro odbornosti s geologickým zaměřením.

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk