HRS4R/HR Award

VÚBP, v. v. i., se dne 30. 6. 2020 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a nastavil strategické řízení výzkumné instituce v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award for researchers“.

Cílem VÚBP, v. v. i., je získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Držitelem prestižního ocenění HR Award se Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., stal dne 9. prosince 2021
a zároveň získal právo užívat logo HR Award.

Držitelé ocenění HR EXCELLENCE IN RESEARCH AWARD

Tisková zpráva – VÚBP se přihlásil k procesu získání ocenění HR Award (10. 9. 2020)

PDF icon Tisková zpráva – Výzkumný ústav bezpečnosti práce získal ocenění HR Award (9. 12. 2021)

Implementace Akčního plánu a Strategie HRS4R (13. 10. 2022)

První rok s oceněním HR Award (9. 12. 2022)

Citační manuál pro výzkumné pracovníky (23. 3. 2023)

Druhý rok s oceněním HR Award (8. 12. 2023)

Přínos implementace HRS4R pro VÚBP, v. v. i.,  a výzkumné pracovníky:

HR Award projekt má významně podpořit rozvoj kapacit, znalostí a dovedností zaměstnanců VÚBP, v. v. i., se zaměřením na oblast strategického řízení výzkumu a vývoje.  V návaznosti má přispět k dosažení nastavení strategického řízení výzkumu a vývoje této výzkumné instituce, aby byl v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

V rámci Implementace strategie HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) a projektů v rámci Programu zavedení ve VÚBP, v. v. i., zásady projektové metodiky IPMA.

Organizační struktura projektu (výňatek z Projektové definice)

Role: Jméno a příjmení: Zodpovědnost za oblast:
Řídící rada HR Awards ve VÚBP, v. v. i. PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel VÚBP, v. v. i. Řídící rada – vedoucí, Garant a Sponzor projektu
  RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA, náměstek ředitele VÚBP, v. v. i. Řídící rada - člen
  Mgr. Denisa Civínová, vedoucí právního oddělení  VÚBP, v. v. i. Řídící rada - člen
  Kamila Myšková, vedoucí Ekonomicko-správní oddělení VÚBP, v. v. i. Řídící rada - člen
Projektový tým HR Awards ve VÚBP, v. v. i.    
  Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., vedoucí projektového oddělení VÚBP, v. v. i. Vedoucí projektu, Odborný garant pro oblast vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti projektového řízení vědecké práce.
  PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel VÚBP, v. v. i. Odborný garant pro oblast Obecné zásady a požadavky vztahující se na nábor nových výzkumných pracovníků a řízení jejich kariérního růstu.
  prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., vedoucí Odborné pracoviště pro výzkum a management rizik Odborný garant pro oblast etických postupů a základních etických zásad pro vědecké pracovníky.

Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.

  doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA, Odborné pracoviště pro nanobezpečnost Odborný garant pro oblast etických postupů a základních etických zásad pro vědecké pracovníky.

Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.

  Mgr. Denisa Civínová, vedoucí právního oddělení  VÚBP, v. v. i. Odborný garant pro oblast „Obecné a právní zásady a požadavky vztahující se na zaměstnavatele, zaměstnance a zřizovatele.“
  Klára Malme, tajemnice VÚBP, v. v. i. Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
  Linda Kalašová, oddělení Lidských zdrojů-vedoucí personalista VÚBP, v. v. i. Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
  Ing. Martina Pražáková, vedoucí Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
  Kamila Myšková, vedoucí Ekonomicko-správní oddělení VÚBP, v. v. i. Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
  Hana Hlavičková, vedoucí Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
  Mgr. et. Mgr. Senčík Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
     
  Renata Nováková, exekutivní pracovnice Sekretariátu ředitele Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu.
  Ing. Petr Polák, MBA Externí „informační“ podpora projektu.
  Ing. Mgr. Zuzana Maršálková, EURAXESS Centrum Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Externí „informační“ podpora projektu.

Na činnost Projektového tým HR Awards ve VÚBP, v. v. i., a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor, v jehož čele stojí ředitel VÚBP, v. v. i., PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA,  a který je složen ze zástupců vedení a vedoucích odborných pracovníků VÚBP, v. v. i. Vedoucí projektového týmu je Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., vedoucí projektového oddělení VÚBP, v. v. i.

Harmonogram projektu (výňatek z Projektové definice)

Fáze: Krok: Výstup: Termín: Zodpovědná osoba:
Přípravná fáze projektu Příprava a schválení dokumentů projektového řízení (dle metodiky IMPMA®) Projektová definice, Harmonogram projektu, Identifikace. Proběhlo 05.02.2020 Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Zahájení projektu

(rok R0)

Kick – off meeting Schválení dokumentu „Prohlášení instituce VÚBP, v. v. i., k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a ohlášení o zahájení projektu.

Zápis z meetingu a Prezentace členům projektového týmu VÚBP, v. v. i.

Schválení Proběhlo 09.03.2020 PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, ředitel VÚBP, v. v. i.
 
Realizace projektu        
Počáteční fáze HRS4R

(rok R0+1)

Zpracování GAP analýzy dle požadavku strategie HRS4R Dokument „GAP analýza VÚBP Praha“ prezentace (PwP)pro řídící a projektový tým. Proběhlo 01.06.2020 Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
  Zpracování a vyhodnocení Dotazníkového šetření (zaměstnanci VÚBP, v. v. i.) v rámci GAP analýzy Prezentace výsledků zaměstnancům VÚBP, v. v. i. Prezentace (PwP) pro řídící a projektový tým. Plán
01.08.2020
Ing. Petr Polák, MBA

Linda Kalašová

Renata Nováková

  Zpracování a interní schválení Akčního plánu Implementace strategie HRS4R Schválení Akčního plánu Řídící radou. Plán
15.08.2020
Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.,

Řídící rada

    Seznámení širšího okruhu zaměstnanců VÚBP, v. v. i., s aktualizovaných Akčním plánem za účasti a podpory zástupce EURAXESS Centrum Praha. Plán
15.09.2020
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

Ing. Maršálková, EURAXESS Centrum Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

  Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu na Evropskou komisi Potvrzení o odeslání. Plán
01.10.2020
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
  Získání ocenění HR Excellence in Research Awards Certifikát „HR Excellence in Research Awards“. Plán
31.12.2020
 
Ukončení 1. fáze projektu Závěr 1. fáze projektu Závěrečný status report ŘR. Plán
31.12.2020
Řídící rada a Členové projektového týmu

Uvádíme i další, následné milníky související s udržitelným pokračováním projektu po získání ocenění HR Excellence in Research Awards ve VÚBP, v. v. i.:

Fáze implementace akčního plánu HRS4R (rok R0+2) Průběžné hodnocení Implementace Akčního plánu viz Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu po získání ocenění HRS4R Zápisy ze schůzek Řídící rady a projektových schůzek. Plán
15.10.2020 – a dále 24 měsíců
Řídící rada a Členové projektového týmu
Fáze implementace revidovaného akčního plánu HRS4R (rok R0+3) Revize zavedeného Akčního plánu a vyhodnocení původní GAP analýzy. Zápisy ze schůzek Řídící rady a projektových schůzek.   Řídící rada a Členové projektového týmu
Fáze prodloužení platnosti HR Awards – kontinuální zlepšování zavedených procesů (rok R0+6) Vnější hodnocení Evropskou komisí Zápisy ze schůzek Řídící rady a projektových schůzek.   Řídící rada a Členové projektového týmu