Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Administrátorka kurzu:
Ing. Zdenka Opletalová, e-mail: opletalova@vubp-praha.cz

V případě dotazů nás kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Cílová skupina:

Osoby, které se připravují ke složení:

 • zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (VÚBP, v. v. i.),
 • periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „periodická zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (VÚBP. v. v. i.).

Termín:

 • 25. – 27. 4. 2022

  Kapacita výukového sálu vyčerpána, příjem přihlášek ukončen.
  Před zahájením kurzu bude podle aktuální epidemiologické situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

Další termíny budou vyhlášeny v červnu 2022.

Na základě zaslané přihlášky a následně doručení požadovaných dokladů ke splnění vstupních předpokladů na kurz, Vám bude mailem potvrzeno zařazení do kurzu a zaslána faktura k úhradě kurzu.
Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na zkoušku, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Vstupní předpoklady na kurz pro žadatele, kteří chtějí následně skládat zkoušku

Dle § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. kopie dokladu o dosaženém vzdělání, alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
 2. potvrzení o délce odborné praxe, odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření;
  Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb. Potvrzení vydává buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.

Vstupní předpoklady na kurz pro žadatele, kteří chtějí následně skládat periodickou zkoušku

 1. kopie dokladu o dosaženém vzdělání, alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření, (dle § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 2. potvrzení o délce odborné praxe, odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření (dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
  Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb. Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.
 3. kopie osvědčení (nebo úředně ověřená kopie) o již v minulosti úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 • Na kurz stačí požadované doklady zaslat oskenované e-mailem.
 • Vstupní předpoklady na kurz jsou shodné s požadavky na žadatele o účast na zkoušce, popř. periodické zkoušce.
 • Po dohodě s administrátorkou kurzu je možno využít zaslané doklady následně ke zkoušce, popř. periodické zkoušce.
 • Zkouška, popř., periodická zkouška pořádaná akreditovaným subjektem (VÚBP., v. v. i.), bude následovat po ukončení kurzu.

Účastníci obdrží:

 • pokyny ke kurzu
 • studijní materiály (sylaby) k jednotlivým přednáškám
 • doporučenou literaturu
 • přehled platných právních a ostatních předpisů BOZP k zajišťování úkolů k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Rozsah:

 • třídenní intenzivní přípravný kurz
 • přednášky se konají v době od 9:00 do 15:45 hod.
 • opakování se uskuteční poslední den kurzu v době od 12:45 do 15:45 hod.

Cena:
5900 Kč + 21 % DPH (7139 včetně DPH)

Forma úhrady:
Na základě zaslané přihlášky a následně doručení požadovaných dokladů ke splnění vstupních předpokladů na kurz, Vám bude mailem potvrzeno zařazení do kurzu a poštou zaslána faktura k úhradě kurzu.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

 • Zkouška, popř., periodická zkouška není součástí kurzu, na zkoušku, popř. periodickou zkoušku je nutno podat písemnou přihlášku.
 • Podrobné informace ke zkoušce, příp. periodické zkoušce (termíny, přihlášky, vstupní předpoklady žadatele, vzor praxe atd.) naleznete na naší webové stránce Koordinátor BOZP na staveništi.

Osnova a časový plán přípravného kurzu:

1 vyučovací hodina = 45 minut

1. den
9:00 – 12:00 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v BOZP

 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 309/2006 Sb.
 • Zákon č. 251/2005 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb.
 • Zákon č. 174/1968 Sb.
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:45 Technologie provádění staveb a související činnosti, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dočasné stavební konstrukce

 • NV č. 591/2006 Sb.
 • NV č. 362/2005 Sb.
 • ČSN 73 8101
2. den
9:00 – 12:00 Seznámení s riziky při stavebních pracích, průběh výstavby, povinnosti vybraných účastníků stavby, požadavky na bezpečný provoz strojů

 • Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby podle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související předpisy (vyhláška č. 146/2008 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:45 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, obsah a formální náležitosti, způsob zpracování plánu, praktické zajištění BOZP na staveništích. Případové situace, diskuse a práce v týmu

 • Legislativa ke koordinátorovi a plánu
 • Zákon č. 133/1985, Sb.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb.
 • ČSN EN ISO 12480-1
3. den
9:00 – 10:30 Požadavky na pracoviště, rizikové faktory pracovního prostředí, osobní ochranné pracovní prostředky

 • NV č. 101/2005 Sb.
 • NV č. 375/2017 Sb.
 • NV č. 361/2007 Sb.
 • NV č. 390/2021 Sb.
10:30 – 12:00 Základní nástroje komunikace
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:45 Diskuse a shrnutí učiva

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu, v pozdějším termínu bude účtován storno poplatek ve výši 3000 Kč + 21 % DPH.
Uskutečnění kurzu je podmíněno dostatečným počtem přihlášených zájemců.