Specialista bezpečnosti práce

DNV Specialista bezpečnosti práce zahrnuje 4 tematické celky, které se cyklicky opakují.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“

Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku – jaro 2021

Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení – podzim 2021

Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek – jaro 2022

Ochrana zdraví a hygiena práce – 17. 9. – 10. 12. 2020
Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.