Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku

DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE

DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení Specialista bezpečnosti práce“.

15. 3. – 21. 6. 2023

Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Cena: 6 200 Kč (+ 21 % DPH)

Na základě zaslané přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu.
Forma úhrady: Dle doručené přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura k úhradě kurzu.
Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný).
 Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia.
O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou na 1. soustředění.

Administrátorka kurzu:
Mgr. Kateřina Hrubá, e-mail: hrubak@vubp.cz

V případě dotazů nás kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., NIVOS
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

tel.: 221 015 894

internetová adresa: www.vubp.cz

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku bude absolvent:

 • rozumět principům řízení bezpečnosti v organizaci,
 • orientovat se v právních předpisech a odborných doporučeních,
 • schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku,
 • v praktické rovině znát:
  1. postupy řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku,
  2. moderní přístupy prevence nehod a poškození zdraví při práci.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

 • podaná řádně vyplněná přihláška
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti BOZP

Vzdělávání je vhodné pro:

 • odborně způsobilé osoby
 • manažery BOZP
 • další osoby zajišťující služby v této oblasti.

ORGANIZACE STUDIA

Na základě podané přihlášky je frekventant vyrozuměn o datu a místě zahájení studia. Tematický celek Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku je časově rozvržen na 16 týdnů. Forma vzdělávání je kombinovaná: prezenční a distanční (samostudium). V rámci studia jsou zajištěna tři jednodenní pracovní soustředění a jedno soustředění závěrečné za účelem hodnocení studia a předání osvědčení.

MATERIÁLY

Frekventant obdrží:

 • Pokyny ke studiu
 • Studijní materiály
 • Doporučenou literaturu

LEKTOŘI

Pro tematický celek Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku byl stanoven lektor, který bude konzultovat odbornou problematiku, poskytovat odborné informace, hodnotit vědomosti.

VYHODNOCENÍ STUDIA

Dosažené vědomosti a dovednosti budou vyhodnoceny na základě vypracovaných cvičení a závěrečné práce. Úspěšný frekventant obdrží osvědčení o absolvování tematického celku Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku.

Plán studia

Týden Předmět Poznámka
1 až 4
Úvod do teorie řízení

Řízení BOZP na úrovni podniku

Integrovaný management pro BOZP, živ. prostředí a kvalitu

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

1. soustředění

15. 3. 2023, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Cvičení 1

5 až 9
Základní vymezení a struktura právní úpravy BOZP

Lidský činitel

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

2. soustředění

19. 4. 2023, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Cvičení 2

10 až 15
Systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

3. soustředění

24. 5. 2023, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Cvičení 3 + Závěrečná práce

16
Vyhodnocení studia

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

4. závěrečné soustředění

21. 6. 2023, 9.00 – 10.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1