Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny:

  • 26. 1. – 30. 3. 2021 Tento kurz je plně obsazen.

    • Navazující zkouška 7. 4. 2021 a 9. 4. 2021 – vyhrazeno pro přihlášené účastníky kurzu

Další termíny budou vyhlášeny v červnu 2021.

Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na zkoušku, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Cena:
12 000 Kč + 21 % DPH (14 520 Kč včetně DPH)

Poznámka k ceně:
V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Rozsah:
18 přednášek dle časového plánu, které se konají od 09:00 do 12:30 hod.
První úvodní přednáška je od 09:00 do 14:30 hod.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Téma přednášky Termín konání
1. Přehled právních předpisů ve vztahu k BOZP a jejich výklad.
BP ve výškách při stavebních a udržovacích pracích.
26.1.2021
2. Požární ochrana, prevence, represe.
BP u dřevoobráběcích strojů.
27.1.2021
3. Česká a mezinárodní normalizace.
Požadavky na dočasné stavební konstrukce a žebříky.
28.1.2021
4. Vyhrazená elektrická zařízení. 2.2.2021
5. Výchova a propagace v oblasti BOZP.
Bezpečnostní barvy, bezpečnostní značení.
3.2.2021
6. Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami a směsmi. 4.2.2021
7. Bezpečnost práce na staveništích.
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
10.2.2021
8. Identifikace a hodnocení rizik.
Model činnosti osoby odborně způsobilé pro úkoly v prevenci rizik a řízení BP.
11.2.2021
9. BP u kovoobráběcích strojů.
Ochranné systémy výrobních strojů.
15.2.2021
10. Manipulace s materiálem – ruční.
Mechanizovaná manipulace s materiálem – skladování.
2.3.2021
11. Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 3.3.2021
12. Druhy a poskytování OOPP. 9.3.2021
13. Pracovní úraz.
Oodškodňování PÚ.
Pojišťovací povinnosti zaměstnavatele.
10.3.2021
14. Ochrana zdraví při práci.
Kategorizace prací.
Práce zakázané těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním matkám a mladistvým.
11.3.2021
15. Nemoci z povolání.
Pracovně-lékařské služby.
22.3.2021
16. Inspekce práce, státní odborný dozor nad bezpečností VTZ. 23.3.2021
17. Příklady z praxe:
– prověrka bezpečnosti práce včetně zápisu
– vedení dokumentace BOZP
– vyplňování záznamu o pracovním úrazu
29.3.2021
18. Příprava k písemné a ústní části zkoušky. 30.3.2021

Doplňující informace:
Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se musí uchazeč přihlásit a úspěšně ji složit.
Informace ke Zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Kontaktní osoba:
Tereza Štanglerová
tel.: 221 015 891
e-mail: stanglerova@vubp-praha.cz