Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
Tereza Štanglerová
e-mail: stanglerova@vubp.cz
V případě dotazů nás výhradně kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Termíny:

  • 23. 1. – 28. 3. 2023
    Kapacita výukového sálu vyčerpána, příjem přihlášek ukončen.
    Před zahájením kurzu bude podle aktuální epidemiologické situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

    • Navazující zkoušky 29. 3. 2023 nebo 30. 3. 2023 – vyhrazeno pro přihlášené účastníky kurzu – obsazeny

Další termíny budou vyhlášeny v červnu 2023.

Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na zkoušku, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Cena:
12 200 Kč + 21 % DPH (14 762 Kč včetně DPH)

Poznámka k ceně:
V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Rozsah:
18 přednášek dle časového plánu, které se konají od 09:00 do 12:30 hod.
První úvodní přednáška je od 09:00 do 14:30 hod.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

  Téma přednášky Termín konání
1. Přehled právních předpisů ve vztahu k BOZP a jejich výklad.
Úvod do teorie práva pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
23.1.2023
2. Požární ochrana, prevence, represe.
BP u dřevoobráběcích strojů.
24.1.2023
3. Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami a směsmi. 25.1.2023
4. BP ve výškách při stavebních a udržovacích pracích.
Výchova a propagace v oblasti BOZP.
30.1.2023
5. Druhy a poskytování OOPP. 31.1.2023
6. Česká a mezinárodní normalizace.
Požadavky na dočasné stavební konstrukce a žebříky.
1.2.2023
7. Inspekce práce, státní odborný dozor nad bezpečností VTZ. 7.2.2023
8. Bezpečnost práce na staveništích.
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
8.2.2023
9. Identifikace a hodnocení rizik.
Model činnosti osoby odborně způsobilé pro úkoly v prevenci rizik a řízení BP.
9.2.2023
10. BP u kovoobráběcích strojů.
Ochranné systémy výrobních strojů.
13.2.2023
11. Manipulace s materiálem – ruční.
Mechanizovaná manipulace s materiálem – skladování.
Prevence úrazů a bezpečnost (nejen) ve školách a školských zařízeních.
28.2.2023
12. Pracovní úraz.
Odškodňování PÚ.
Pojišťovací povinnosti zaměstnavatele.
6.3.2023
13. Ochrana zdraví při práci.
Kategorizace prací.
Práce zakázané těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním matkám a mladistvým.
7.3.2023
14. Nemoci z povolání.
Pracovně-lékařské služby.
8.3.2023
15. Vyhrazená elektrická zařízení. 21.3.2023
16. Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 22.3.2023
17. Bezpečnostní barvy, bezpečnostní značení.
Příklady z praxe:
– prověrka bezpečnosti práce včetně zápisu
– vedení dokumentace BOZP
– vyplňování záznamu o pracovním úrazu
27.3.2023
18. Příprava k písemné a ústní části zkoušky. 28.3.2023

Doplňující informace:
Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se musí uchazeč přihlásit a úspěšně ji složit.
Informace ke Zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.