Oblasti výzkumu a vývoje

VÚBP, v. v. i., chce v návaznosti na směry rozvoje do budoucnosti, předpokládané proměny ve světě práce, zavádění nových technologií, postupů, celospolečenské změny rozvíjet programově a systematicky výzkum pro zmapování, analýzu a řešení nových podnětů, případně opakujících se problémů v těchto nových podmínkách práce, které vznikají v souvislosti s pracovním a životním prostředím v ČR.

Jedná se především o následující 3 oblasti, ve kterých existuje řada aktuálních témat:

  • Prevence rizik nových technologií, materiálů a pracovních systémů
  • Prevence rizik v souvislosti s jejich klasickým působením, které aktuálně zůstává problémem, nebo se účinky těchto rizik v praxi prohlubují
  • Sledování stavu prevence rizik a BOZP, problematika psychosociálních faktorů a řešení pomocí systémových a znalostních přístupů

Výše nastíněné tři oblasti pro výzkum a vývoj plně respektují Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017–2023, s výhledem do roku 2025, kdy východiskem zde jsou prioritní cíle a témata v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměstnanosti. Dále se jedná o témata, která se jeví prioritní i pro další období až do roku 2030. Tyto témata jsou zpracovávány podle prioritních specifikací, jednak pro uplatnění v rámci řešení výzkumných projektů pod institucionální podporou MPSV, jednak pod programy BETA2 a ÉTA v rámci Technologické agentury ČR aj. V návaznosti se předpokládá zapojení do mezinárodních řešitelských konsorcií v daných problematikách.