Profil VÚBP, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (dále jen „VÚBP, v. v. i.“) je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Účelem zřízení VÚBP, v. v. i., je uskutečňování výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a plnění úkolů, vyplývajících z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu, a z potřeb zřizovatele a inspekce práce.

Předmětem hlavní činnosti VÚBP, v. v. i., je výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života. Dále se zabývá operačním výzkumem, tj. monitorováním stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržováním dat a statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plní funkci analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmětem další činnosti VÚBP, v. v. i., je rozvoj a provoz faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP, plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace BOZP, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska a znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmětem jiné činnosti VÚBP, v. v. i., jsou činnosti navazující na vědeckou, výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení ústavu, vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti BOZP a personalistiky, o certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblasti působení ústavu, zajišťování a organizování odborných a  osvětových akcí.