Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách hasičské stanice ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Administrátorka kurzu:

Mgr. Taťána Králová, kralova@vubp.cz, tel.: 221 015 891

Termíny:

 • 17. 2. – 2. 5. 2023
  Příjem přihlášek ukončen z důvodu naplnění kapacity kurzu.
 • 4. 5. – 23. 6. 2023
  On-line přihláška
  Přihlášky přijímáme do 4. 5. 2023.

Před zahájením kurzu bude podle aktuální situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

Cena:

16 500 Kč + 21 % DPH (19 695 Kč včetně DPH)

Místo konání:

Přihlášení účastníci budou informování, zda bude kurz probíhat prezenčně (na adrese Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1), nebo on-line.

Rozsah:

13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 16.00 hodin.

Přednášky kurzu “Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany” zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

17. 2. – 2. 5. 2023

Č. Název přednášky Datum
1. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 17.2.2023
2. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 23.2.2023
3. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
24.2.2023
4. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 2.3.2023
5. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 3.3.2023
6. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 16.3.2023
7. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 4.4.2023
8. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 11.4.2023
9. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 14.4.2023
10. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 20.4.2023
11. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 21.4.2023
12. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 27.4.2023
13. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
28.4.2023
  Opakování 2.5.2023
  Zkouška odborné způsobilosti
Frýdek-Místek
9.5.2023

4. 5. – 23. 6. 2023

Č. Název přednášky Datum
1. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 4.5.2023
2. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 5.5.2023
3. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
12.5.2023
4. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 18.5.2023
5. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 19.5.2023
6. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 26.5.2023
7. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 1.6.2023
8. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 2.6.2023
9. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 8.6.2023
10. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 9.6.2023
11. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 15.6.2023
12. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 16.6.2023
13. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
22.6.2023
  Opakování 23.6.2023
  Zkouška odborné způsobilosti
Frýdek-Místek
26.6.2023
Závazná přihláška - Požární ochrana

 

 


Závazná přihláška - Požární ochrana

Účastník kurzu vyplněním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře apod.

Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Účastník semináře má právo:

 • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 • odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese gdpr@vubp.cz.

Po odeslání přihlášky Vám přijde na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení s přehledem vyplněných údajů. O zařazení do kurzu Vás informuje administrátorka kurzu.

Pole, která je nutné vyplnit, jsou označena *.


Výběr kurzu


Údaje o účastníkovi kurzu

Na tuto adresu bude zasláno potvrzení s přehledem vyplněných údajů.

Údaje pro fakturaci

(vyplňte údaje podle obchodního rejstříku)
Pro zaslání faktury v elektronické formě si Vás dovolujeme požádat o zadání jedné kontaktní e-mailové adresy, kam odeslat fakturu, a k tomu vyplnění Souhlasu se zasíláním faktur v elektronické formě.

Korespondenční adresa

Stejná jako adresa fakturační *

Pokud je Vaše korespondenční adresa jiná než fakturační, vyplňte následující pole.