Orgány VÚBP, v. v. i.

Ředitel VÚBP, v. v. i.

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

PDF icon profesní životopis

Předseda rady:

 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
  náměstek ředitele
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Místopředsedové rady:

 • PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
  ředitel
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Ing. Petr Mráz
  zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti práce
  Ministerstvo práce a sociálních věcí

Členové rady:

 • Ing. Pavel Forint, Ph.D.
  vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti a zástupce ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod
  Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil
  vedoucí inspektor
  Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
 • MUDr. Vladimíra Lipšová
  Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
  Státní zdravotní ústav
 • Ing. Karel Škréta
  zástupce vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Hana Hlavičková
  vedoucí Národního informačního, vzdělávacího a osvětového střediska
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Ing. Martina Pražáková
  vedoucí Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Tajemnice rady:

 • Klára Malme
  tajemnice
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

PDF icon Jednací řád Rady VÚBP, v. v. i.

Předseda rady:

 • Ing. Jiří Šatava, M.A.
  Ministerstvo práce a sociálních věcí

Místopředseda rady:

 • Ing. Karel Tauchman
  ředitel odboru rozpočtu a účetnictví
  Ministerstvo práce a sociálních věcí

Členové rady:

 • JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D.
  ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ing. Květoslava Cimlerová
  oddělení nemocenského a úrazového pojištění
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ing. Emil Florián
  externí člen
 • Kamila Myšková
  ekonomicko-správní oddělení
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • JUDr. Jiří Vaňásek
  externí člen

Tajemnice rady:

 • Klára Malme
  tajemnice
  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

PDF icon Jednací řád Dozorčí rady VÚBP, v. v. i.

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
vedoucí odborného pracoviště pro výzkum a management rizik, VÚBP, v. v. i.

doc. Ing. Eva Sventeková, Ph.D.
děkanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
vedoucí centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ

Ing. Miloš Paleček, CSc.
nezávislý odborník

Status Vědecké rady VÚBP, v. v. i.

Členové etické komise:

 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
 • PhDr. Jitka Slavíková
 • Mgr. Bc. Lucie Kyselová
 • Ing. Radka Sokolová
 • MUDr. Vladimíra Lipšová
 • Ing. Pavel Forint, Ph.D.
 • Mgr. Denisa Civínová
 • Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
 • Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
 • Mgr. Kateřina Bátrlová
 • Klára Malme – tajemnice etické komise

Termíny jednání:

Vydaná stanoviska:

Kontaktní adresa:

VÚBP, v. v. i.
Etická komise
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

E-mail: eticka.komise@vubp-praha.cz