Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „zkouška“) podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci: MPSV – č.j.: 2011/2697 – 423
PDF icon Rozhodnutí o prodloužení akreditace: MPSV – č.j.: 2014/3930 – 423/1

Odborný garant zkoušky:
Mgr. et Mgr. Josef Senčík

PDF icon Rozhodnutí o odborném garantovi zkoušky: MPSV – čj.: 2016/183537 – 423/1

Administrátorka zkoušky:
Klára Malme, e-mail: malme@vubp.cz, tel.: 221 015 894

V případě dotazů nás výhradně kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Termíny zkoušek

 • 21. 5. 2024

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Zkoušku může vykonat každý žadatel, který:

 • podal řádně vyplněnou přihlášku ke zkoušce
  K přihlášce ke zkoušce je nutné doložit tyto doklady (dle § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

  1. kopii dokladu o dosaženém vzdělání (nebo úředně ověřenou kopii), alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
  2. potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření;
   Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb.
   Potvrzení vydává buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.

  Pokud zašlete pouze kopie, originály výše uváděných dokladů administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná se zaslanými kopiemi. Bez doložení těchto dokladů se nemůžete zkoušky zúčastnit.

 • uhradil poplatek za vykonání zkoušky
 • předložil písemnou práci (plán BOZP) dle stanovených požadavků, a tato práce byla hodnotitelem (člen odborné zkušební komise pověřený odborným garantem k jejímu posouzení) doporučena k obhajobě

Dle § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.

B. INFORMACE O ZKOUŠCE

1. Místo konání zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
2. poschodí, č. dveří 213

2. Program zkoušky

 • Ověření dokladů:
  • ověření totožnosti uchazeče (průkaz totožnosti)
  • ověření dokladů o praxi a vzdělání zaslaných současně s přihláškou ke zkoušce (pokud jste doložili k přihlášce pouze kopie, ke zkoušce přineste k nahlédnutí originály výše uváděných dokladů a administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná originály se zaslanými kopiemi)
 • Zahájení zkoušky (8.00 hod.)
 • Písemná část zkoušky – test:
  • skládá se z 80 otázek (uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy, viz Zkušební řád)
  • každá otázka má jen jedno správné řešení
 • Přestávka
 • Ústní část zkoušky:
  • ústní pohovor k jedné vylosované otázce, která se skládá z 6 podotázek, včetně obhajoby písemné práce (plánu BOZP), uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy, viz Zkušební řád

3. Organizace zkoušky

Administrátorka zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky (originál) a po kontrole správnosti zaslaných dokladů ke zkoušce (viz bod A: doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce se zadáním požadavků na zpracování písemné práce (plánu BOZP).
Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle zpracovanou písemnou práci k posouzení, (rozhoduje datum doručení, nikoliv odeslání) v tištěné podobě (v elektronické podobě po dohodě s administrátorkou zkoušky), bez jejího zpracování a doporučení k obhajobě hodnotitelem nebude možné zkoušku absolvovat! Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči (e-mailem), zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

PDF icon Zkušební řád

C. PŘIHLAŠOVÁNÍ KE ZKOUŠCE

1. Přihlašování ke zkoušce – řádný termín

Přihlášku ke zkoušce v řádném termínu podává žadatel na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška ke zkoušce

PDF icon Formulář k vyplnění odborné praxe (soubor si uložte a pro jeho vyplnění použijte Adobe Acrobat Reader)

PDF icon Informace k Formuláři k vyplnění odborné praxe

Současně s přihláškou zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na přípravný kurz, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
PDF icon Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Žadatel se může zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky ke zkoušce, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Před písemným podáním přihlášky ke zkoušce zašlete přihlášku, včetně příloh (viz bod A: doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe) v elektronické podobě administrátorce zkoušky k předběžnému ověření správnosti dokladů.

Vyplněním přihlášky ke zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání zkoušky.
Povolený počet uchazečů přijatých na jeden termín zkoušky je max. 6.
Držitel akreditace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín zkoušky.

2. Přihláška k opravné zkoušce

Přihlášku k opravné zkoušce podává uchazeč na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška k opravné zkoušce

Uchazeč se může opravné zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky k opravné zkoušce, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Vyplněním přihlášky k opravné zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání opravné zkoušky.
Termín opravné zkoušky je předmětem oboustranné dohody mezi uchazečem a držitelem akreditace, uchazeč opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, v níž u předchozí zkoušky nevyhověl.

D. CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA ZKOUŠKU

Zkouška (písemná a ústní část) 6500 Kč + 21 % DPH (7865 včetně DPH) / 1 osobu.

Opravná zkouška:

 • v případě písemné části 3500 Kč + 21 % DPH (4235 včetně DPH)
 • v případě ústního pohovoru 3500 Kč + 21 % DPH (4235 včetně DPH)

Úhrada zkoušky se provádí bezhotovostně, každému uchazeči bude vystavena a zaslána faktura.

E. PROCESNÍ NÁLEŽITOSTI ZKOUŠKY

 • Zkouška se koná v termínech vyhlášených organizátorem zkoušky.
 • Zkouška je neveřejná.
 • Přihlášení uchazeči jsou ke zkoušce zváni formou pozvánky.
 • Pro zkoušku je stanoven Zkušební řád.
 • Zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
 • Hodnocení zkoušených osob probíhá v souladu se Zkušebním řádem.
 • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem akreditace vystaveno a do 5 pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.
 • Uchazeč, který obě části zkoušky nebo jednu její část vykonal s hodnocením „nevyhověl“, nevyhověl u celé zkoušky. O této skutečnosti je žadatel informován předsedou zkušební komise ihned po vykonání té části zkoušky, v níž nevyhověl, a zároveň písemným vyrozuměním odeslaným do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky držitelem akreditace na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce. Zároveň je poučen o možnosti podat přihlášku na opravnou zkoušku.
 • Uchazeč, který obě nebo jednu z částí zkoušky nesplnil a byl hodnocen výsledkem „nevyhověl“, má rovněž možnost podat držiteli akreditace (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.) PDF icon Žádost o přezkoumání postupu OZK.
 • Postup při podání stížnosti či odvolání:
  • Stížnost či námitka proti postupu OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s postupem OZK podá do 15 dnů od zkoušky písemně stížnost či námitku.
   • Výsledek přezkoumání stížnosti držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o přezkoumání postupu OZK.
  • Odvolání proti rozhodnutí OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s rozhodnutím OZK, podá do 15 dnů od zkoušky písemně odvolání.
   • Výsledek řízení o odvolání držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odvolání proti rozhodnutí OZK