Periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Držitel akreditace (organizátor periodické zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci: MPSV – č.j.: 2011/2697 – 423
PDF icon Rozhodnutí o prodloužení akreditace: MPSV – č.j.: 2014/3930 – 423/1

Odborný garant zkoušky:
Mgr. et Mgr. Josef Senčík

PDF icon Rozhodnutí o odborném garantovi zkoušky: MPSV – čj.: 2016/183537 – 423/1

Administrátorka periodické zkoušky:
Klára Malme, e-mail: malme@vubp.cz, tel.: 221 015 894

V případě dotazů nás výhradně kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Termíny periodických zkoušek

 • 23. 5. 2024

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Periodickou zkoušku může vykonat každý žadatel, který:

 • podal řádně vyplněnou přihlášku k periodické zkoušce
  K přihlášce k periodické zkoušce je nutné doložit tyto doklady:

  1. kopii dokladu o dosaženém vzdělání (nebo úředně ověřenou kopii), alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření (dle § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  2. potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření (dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
   Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb. Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.
  3. kopii osvědčení (nebo úředně ověřenou kopii) o již v minulosti úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

  Pokud zašlete pouze kopie, originály výše uváděných dokladů administrátorka před zahájením periodické zkoušky porovná se zaslanými kopiemi. Bez doložení těchto dokladů se nemůžete periodické zkoušky zúčastnit.

 • uhradil poplatek za vykonání periodické zkoušky
 • předložil písemnou práci (plán BOZP) dle stanovených požadavků, a tato práce byla hodnotitelem (člen odborné zkušební komise pověřený odborným garantem k jejímu posouzení) doporučena k obhajobě

Dle § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.

B. INFORMACE O PERIODICKÉ ZKOUŠCE

1. Místo konání periodické zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
2. poschodí, č. dveří 213

2. Program periodické zkoušky

 • Ověření dokladů:
  • ověření totožnosti uchazeče (průkaz totožnosti)
  • ověření dokladů o praxi a vzdělání zaslaných současně s přihláškou k periodické zkoušce (pokud jste doložili k přihlášce pouze kopie, k periodické zkoušce přineste k nahlédnutí originály výše uváděných dokladů a administrátorka periodické zkoušky před zahájením periodické zkoušky porovná originály se zaslanými kopiemi)
 • Zahájení periodické zkoušky (8.00 hod.)
 • Písemná část periodické zkoušky – test:
  • skládá se ze 40 otázek (uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy, viz Zkušební řád)
  • každá otázka má jen jedno správné řešení
 • Přestávka
 • Ústní část periodické zkoušky:
  • ústní pohovor k jedné vylosované otázce, která se skládá z 6 podotázek, včetně obhajoby písemné práce (plánu BOZP), uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy, viz Zkušební řád

3. Organizace periodické zkoušky

Administrátorka zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky (originál) a po kontrole správnosti zaslaných dokladů ke zkoušce (viz bod A: doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe, osvědčení o dané OZ), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce se zadáním požadavků na zpracování písemné práce (plánu BOZP).
Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem periodické zkoušky uchazeč zašle zpracovanou písemnou práci k posouzení, (rozhoduje datum doručení, nikoliv odeslání) v tištěné podobě (v elektronické podobě po dohodě s administrátorkou zkoušky), bez jejího zpracování a doporučení k obhajobě hodnotitelem nebude možné periodickou zkoušku absolvovat! Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem periodické zkoušky sdělí uchazeči (e-mailem), zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

PDF icon Zkušební řád

C. PŘIHLAŠOVÁNÍ K PERIODICKÉ ZKOUŠCE

1. Přihlašování k periodické zkoušce – řádný termín

Přihlášku k periodické zkoušce v řádném termínu podává žadatel na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška k periodické zkoušce

PDF icon Formulář k vyplnění odborné praxe (soubor si uložte a pro jeho vyplnění použijte Adobe Acrobat Reader)

PDF icon Informace k Formuláři k vyplnění odborné praxe

Současně s přihláškou zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na přípravný kurz, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
PDF icon Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Žadatel se může periodické zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky k periodické zkoušce, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Před písemným podáním přihlášky k periodické zkoušce zašlete přihlášku, včetně příloh (viz bod A: doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe, osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z OZ fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi) v elektronické podobě administrátorce k předběžnému ověření správnosti dokladů.

Vyplněním přihlášky k periodické zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání periodické zkoušky.
Povolený počet uchazečů přijatých na jeden termín periodické zkoušky je max. 6.
Držitel akreditace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín periodické zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání periodické zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín periodické zkoušky.

2. Přihlášku k opravné periodické zkoušce

Přihlášku k opravné periodické zkoušce podává uchazeč na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška k opravné periodické zkoušce

Uchazeč se může opravné periodické zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky k opravné periodické zkoušce, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Vyplněním přihlášky k opravné periodické zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání opravné periodické zkoušky.
Termín opravné periodické zkoušky je předmětem oboustranné dohody mezi uchazečem a držitelem akreditace, uchazeč opakuje při opravné periodické zkoušce pouze tu část, v níž u předchozí periodické zkoušky nevyhověl.

D. CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA PERIODICKOU ZKOUŠKU

Periodická zkouška (písemná a ústní část) 6500 Kč + 21 % DPH (7865 včetně DPH) / 1 osobu.

Opravná periodická zkouška:

 • v případě písemné části 3500 Kč + 21 % DPH (4235 včetně DPH)
 • v případě ústního pohovoru 3500 Kč + 21 % DPH (4235 včetně DPH)

Úhrada periodické zkoušky se provádí bezhotovostně, každému uchazeči bude vystavena a zaslána faktura.

E. PROCESNÍ NÁLEŽITOSTI PERIODICKÉ ZKOUŠKY

 • Periodická zkouška se koná v termínech vyhlášených organizátorem zkoušky.
 • Periodická zkouška je neveřejná.
 • Přihlášení uchazeči jsou k periodické zkoušce zváni formou pozvánky.
 • Pro periodickou zkoušku je stanoven Zkušební řád.
 • Periodická zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
 • Hodnocení zkoušených osob probíhá v souladu se Zkušebním řádem.
 • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, periodickou zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem akreditace vystaveno a do 5 pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání periodické zkoušky.
 • Uchazeč, který obě části periodické zkoušky nebo jednu její část vykonal s hodnocením „nevyhověl“, nevyhověl u celé periodické zkoušky. O této skutečnosti je žadatel informován předsedou zkušební komise ihned po vykonání té části periodické zkoušky, v níž nevyhověl, a zároveň písemným vyrozuměním odeslaným do 5 pracovních dnů po vykonání periodické zkoušky držitelem akreditace na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce. Zároveň je poučen o možnosti podat přihlášku k opravné periodické zkoušce.
 • Uchazeč, který obě nebo jednu z částí zkoušky nesplnil a byl hodnocen výsledkem „nevyhověl“, má rovněž možnost podat držiteli akreditace (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.) PDF icon Žádost o přezkoumání postupu OZK.
 • Postup při podání stížnosti či odvolání:
  • Stížnost či námitka proti postupu OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s postupem OZK, podá do 15 dnů od periodické zkoušky písemně stížnost či námitku.
   • Výsledek přezkoumání stížnosti držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o přezkoumání postupu OZK.
  • Odvolání proti rozhodnutí OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s rozhodnutím OZK, podá do 15 dnů od periodické zkoušky písemně odvolání.
   • Výsledek řízení o odvolání držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odvolání proti rozhodnutí OZK