Knihovna

Knihovna VÚBP

Knihovna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (dále též VÚBP, v. v. i.), je odbornou knihovnou, která se od svého vzniku specializovala na oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP). K této prioritně sledované oblasti se postupem času připojily i další oblasti příbuzné nebo související s BOZP, jako např. ergonomie, kultura práce, kultura bezpečnosti, kvalita života, požární ochrana aj., nebo ty, které přinesly změny na úseku inspekce práce (např. pracovněprávní vztahy, pracovní podmínky, agenturní zaměstnávání apod.). Po roce 2000, kdy byl VÚBP, v. v. i., pověřen výkonem funkce odborného pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií, je fond knihovny profilován s ohledem i na tuto odbornost.

Knihovní fond je tvořen tištěnými, elektronickými nebo digitalizovanými dokumenty.

Fond knihovny v současnosti obsahuje:

  • knihy (cca 20 000 titulů),
  • odborná česká a zahraniční periodika (aktuálně odebíraných 32 titulů; celkově 132 titulů vydávaných českých a zahraničních časopisů),
  • normy (ČSN, EN, ISO) a právní předpisy (ČR, ES/EU),
  • CD a DVD fond,
  • výzkumné zprávy (zprávy z výzkumu realizovaného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i.).

Část knihovního fondu (články z Official Journal of the European Communities, právní předpisy ČR a články k výzkumu) je zpřístupněna plnotextově i pro externí uživatele prostřednictvím Digitálního archivu BOZP, který dále obsahuje typy dokumentů jako knihy, články, normy, studentské práce, interní dokumenty, časopisy a výzkumné zprávy). Digitální archiv je spolu s online katalogem knihovnického systému Tritius zdrojem informací o fondu knihovny VÚBP, v. v. i., a o jednotlivých dokumentech. Využití knihovního fondu je možné v rámci nabídky knihovnických služeb.

Kontakt:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Knihovna
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 015 836
e-mail: knihovna@vubp.cz

czech e-lib