Náborová strategie

VÚBP, v. v. i. uplatňuje politiku otevřeného a transparentního náboru zaměstnanců (tzv. OTM-R Policy), která je klíčovým prvkem strategie HRS4R.

Uvedená politika je popsána v interní směrnici Směrnice upravující pravidla přijímání zaměstnanců ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., číslo S/05/2020.

Směrnice vychází zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dále navazuje na DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Níže uvádíme klíčové principy a hlavní fáze procesu přijímání zaměstnanců:

Fáze I: Požadavek na obsazení pracovního místa

Požadavek na obsazení pracovního místa zpracovává vedoucí zaměstnanec, v jehož útvaru má být neobsazené pracovní místo obsazeno a schvaluje ředitel VÚBP, v. v. i. Formalizovaný dokument obsahuje:

  • Identifikaci a specifikaci pracovního místa;
  • důvod požadavku na obsazení pracovního místa;
  • požadavky na uchazeče – požadované vzdělání, znalosti, dovednosti, osobní předpoklady a další požadavky;
  • specifikuje podmínky pracovního poměru jako je zejména doba trvání, výši úvazku a mzdové zařazení.

Požadavek na obsazení pracovního místa je zároveň podkladem pro vyhlášení výběrového řízení a/nebo podkladem pro podání inzerátu.

Ustanovená Výběrová komise pro obsazení pracovního místa je tříčlenná.

Fáze II: Výběrové řízení včetně hodnocení uchazeče

Po řádném schválení Požadavku na obsazení pracovního místa, je zpracován formalizovaný dokument Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro pracovní pozice a formalizovaný dokument zadání Inzerátu, poté následuje zveřejnění inzerátu.

Mezi základní hlavní nástroje elektronického náboru nových zaměstnanců ve VÚBP, v. v. i. patří:

Plně využíváme EURAXESS, abychom zajistili, že naše výzkumná pracovní místa osloví široké publikum: https://www.euraxess.cz/

Po ukončení lhůty pro zaslání podkladů na obsazení pracovní pozice zajistí personalista jednání výběrové komise a připraví veškeré relevantní podklady pro výběrovou komisi včetně formalizovaného dokumentu Hodnocení uchazečů.

Výběrová komise pak vybere nejvhodnějšího uchazeče na základě kritérií stanovených v Požadavku na obsazení pracovního místa a předloží ho řediteli VÚBP ke schválení.  Výběrová komise má právo nevybrat žádného z uchazečů o pracovní místo.

V případě, že ředitel VÚBP, v. v. i. navrženého uchazeče schválí, zajistí personalista informování uchazečů o výsledku výběrového řízení, případné vrácení předaných osobních materiálů a zahájí potřebné úkony k přijetí tohoto vybraného uchazeče do pracovního poměru.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa může být ředitelem VÚBP kdykoliv zrušeno i bez udání důvodu.

Veškeré dokumenty související s obsazením pracovních míst dle této Směrnice podléhají uchovávání archivaci dle platných právních předpisů a dle relevantních vnitřních předpisů VÚBP, v. v. i.

Další informace k výše uvedenému Vám rádi poskytneme prostřednictvím Vašeho písemného dotazu doručeného na e-mail: vubp@vubp.cz