Policy Briefs VÚBP, v. v. i.

Policy Briefs poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, který řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

2020

1/2020 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence

2/2020 Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP

3/2020 Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR

4/2020 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

5/2020 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence

6/2020 Právní úprava agenturního zaměstnání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP

7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

8/2020 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik

9/2020 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.)

10/2020 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb.

2019

1/2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky

2/2019 Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP

3/2019 Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4/2019 Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci

2018

Kvalita pracovního života 2018

Lenka Svobodová – Iveta Mlezivová – Pavlína Bulínová – Jiří Vinopal – Naděžda Čadová – Jan Červenka – Zuzana Dvořáková

Výzkumný úkol Kvalita pracovního života 2018 (dále KPŽ 2018) byl intenzivně řešen v krátkém ročním termínu. Stanovený hlavní cíl, a to zajistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR prostřednictvím reprezentativního šetření KPŽ 2018, zpracování dat dle certifikované metodiky a provedení importu do webových aplikací (aktualizace dat včetně rozšíření pro možnost tvorby časových řad), byl splněn. Monitorování kvality pracovního života by mělo v budoucnu pokračovat ve vhodném časovém intervalu pro naplňování časových řad a pro realizaci zpětné vazby o vývoji této oblasti.

Policy Brief  VÚBP, v. v. i. – 1/2018