Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci – Akreditace MPSV-2023/97635-423/2

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Odborný garant zkoušky:
JUDr. Václav Brabec

Administrátorka zkoušky:
Tereza Štanglerová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
e-mail: stanglerova@vubp.cz
tel.: 221 015 891

V případě dotazů nás výhradně kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

A. TERMÍNY ZKOUŠEK

 • 3. 4. 2024 – vyhrazeno přednostně pro přihlášené účastníky přípravného kurzu – obsazen
 • 4. 4. 2024 – vyhrazeno přednostně pro přihlášené účastníky přípravného kurzu – obsazen

Další termíny budou vyhlášeny v červnu 2024.

B. CENA ZA ZKOUŠKU

6 500 Kč + 21 % DPH (7 865 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

C. CENA ZA OPRAVNOU ZKOUŠKU

 • písemná část 3 500 Kč + 21 % DPH. (4 235 Kč s DPH)
 • ústní část 3 000 Kč + 21 % DPH. (3 630 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

D. PŘEDPOKLADY K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je:

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

E. PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE

 1. „Přihláška ke zkoušce“ – vyplněná přihláška na předepsaném formuláři – originál.
 2. Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání – (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) – kopie.
 3. Potvrzení o délce odborné praxe v BOZP na našem formuláři „Potvrzení o praxi“- kopie:
  • v délce alespoň 3 let v případě získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  • v délce alespoň 1 roku jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (To je podle stanoviska MPSV vzdělání v rámci akreditovaného vysokoškolského studijního programu, jehož hlavní obsahovou náplní je bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Studijní programy, které se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabývají pouze okrajově a u kterých není bezpečnost a ochrana zdraví při práci jejich hlavní obsahovou náplní nemohou být držitelem akreditace při posuzování předpokladů vzdělání pro odbornou způsobilost v prevenci rizik uznány jako vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uvedené doklady zašlete na adresu administrátorky zkoušky nejméně 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Před písemným podáním přihlášky na zkoušku zašlete přihlášku, včetně příloh (doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe) v elektronické podobě administrátorce zkoušky k předběžnému ověření správnosti dokladů.

PDF icon Přihláška ke zkoušce
PDF icon Potvrzení o praxi (soubor si uložte a pro jeho vyplnění použijte Adobe Acrobat Reader)
 Potvrzení o praxi (soubor MS Word)

Současně s přihláškou zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný). Pokud máte zájem se přihlásit i na přípravný kurz nebo na konzultační kurz, stačí vyplnit tento formulář pouze jednou.
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

F. INFORMACE O ZKOUŠCE

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemnou část tvoří:

 • písemný test – 80 otázek, uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy (viz Zkušební řád).

Ústní část tvoří:

 • přezkoušení z vylosovaných otázek v souladu s přílohou č. 3 k nařízení vlády 592/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů – 1 souhrnná vylosovaná otázka se skládá z 6 podotázek, uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy (viz Zkušební řád),
 • obhajoba předem zpracované písemné práce.

Písemná práce:

 • Uchazeč nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky zašle administrátorce zkoušky vypracovanou písemnou práci k posouzení (poštou, e-mailem). Uchazeč si ze čtyř předložených témat vybere dle svého uvážení jedno téma a dle požadavků zadání (včetně požadavků na formální podobu dokumentu) vypracuje písemnou práci.
 • Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 dle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla či nebyla doporučena k obhajobě.
 • K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě odborným hodnotitelem.
 • Uchazeč, který neodevzdá vypracovanou písemnou práci v požadovaném termínu, se nebude moci zkoušky zúčastnit.

PDF icon Otázky k ústní části zkoušky

PDF icon Soubor otázek k písemné části zkoušky

PDF icon Soubor ústních otázek – fotografie

PDF icon Zkušební okruhy dle nař. vlády 592/2006 Sb.

PDF icon Témata a pokyny k vypracování písemné práce

G. ORGANIZACE ZKOUŠKY

PDF icon Zkušební řád

 • Zkouška probíhá v termínu, místě a čase uvedeném v pozvánce ke zkoušce.
 • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a je povinen předložit originály dokladů o dosaženém vzdělání a praxi pro účely ověření shody se stejnopisy těchto dokladů, zaslaných současně s přihláškou ke zkoušce. Bez dokladu totožnosti a prokázání zákonných předpokladů odborné způsobilosti (vzdělání a praxe) nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
 • Uchazeč, který držiteli akreditace nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením neuhradí náklady spojené s provedením zkoušky, se zkoušky nemůže zúčastnit.
 • Zkouška probíhá dle „Časového harmonogramu zkoušky“.
 • Při neomluvené neúčasti a zrušení účasti méně než 5 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky dochází k nevratnosti celé úhrady za provedení zkoušky.