Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Specializovaná webová stránka Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách s cílem poskytnout pomoc při:

  • zajišťování bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a
  • vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech souvisejících s prací.

Učitelům všech vzdělávacích stupňů  nabízí stránka orientaci v problematice bezpečnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání a výchově a činnostech s tím přímo souvisejících a dále v problematice protiúrazové prevence. Pedagogové zde najdou příslušné právní předpisy nebo užitečné odkazy. Zejména učitelům základního, gymnaziálního nebo odborného vzdělávání jsou určeny metodické pokyny, informační, metodické, didaktické a další materiály pro efektivní naplňování cílů vzdělávání při výchově k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování dětí a mládeže a pro rozšíření znalostí a kompetencí učitelů k ochraně zdraví mladé generace.

Stránka oslovuje také děti, žáky i studenty a jejich rodiče. I oni mohou na stránkách čerpat informace a rady pro rozvoj osobnosti, seznamovat se se zásadami správného chování a jednání a získávat potřebné povědomí a přehled o tom, co v běžném i pracovním životě představuje riziko ohrožení zdraví, jak se riziku vyhnout, a jak předcházet poraněním, úrazům nebo jiným zdravotním poškozením.

Provozovatel stránek: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.