Aktuálně řešené projekty

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích (TOM) 7/2020 - 12/2021  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
01-2020-VÚBP Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr., Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC) 9/2019 - 8/2022  Ministerstvo vnitra České republiky Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 1/2019 - 12/2021  Technologická agentura České republiky PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V03-S4 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
V04-S4 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et. Mgr. Josef Senčík
V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V08-S4 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V11-S4 Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce 4/2018 - 5/2021  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2/2018 - 1/2021  Technologická agentura České republiky Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
VUS4_02_VUBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
VUS4_06_VUBP Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
VUS4_03_VUBP Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavaliérová
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 27 z celkového počtu: 27 další