Specialista/specialistka v ergonomii

Zkouška pro profesní kvalifikaci: 39-009-N Specialista/specialistka v ergonomii, číslo autorizace 2019/12 (dále jen „zkouška“) podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Držitel autorizace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1384-Specialistaspecialistka_v_ergonomii

PDF icon Rozhodnutí o autorizaci č.j.: MPSV-2019/21882-414/1
PDF icon Rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j.: MPSV-2024/24816-443/1
PDF icon Ustanovení do funkce autorizovaného zástupce č.j. MPSV-2024/24816-443/2

PDF icon Seznam držitelů osvědčení Specialista/specialistka v ergonomii

Odborný garant zkoušky:
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Administrátorka zkoušky:
Hana Hlavičková
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
e-mail: hlavickova@vubp.cz, tel. 221 015 892

A. TERMÍNY ZKOUŠEK

 • 10. – 11. 12. 2024 (zkouška je dvoudenní)

Zkouška navazuje na kurz Specialista v ergonomii – https://www.ergonomicka.cz/specialista-v-ergonomii-podzim-2024/

B. CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA ZKOUŠKU

Úhrada nákladů za vykonání dvoudenní zkoušky (písemná a ústní část) ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí: 7 000 Kč + 21 % DPH (8 470 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

C. PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE

Zkoušku může vykonat každý žadatel, který podal řádně vyplněnou přihlášku ke zkoušce a uhradil poplatek za vykonání zkoušky.
Uvedené doklady zašlete na adresu administrátorky zkoušky nejméně 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Přihláška ke zkoušce

Přihlášku ke zkoušce v řádném termínu podává žadatel na předepsaném formuláři:
Word Icon Přihláška ke zkoušce
K přihlášce ke zkoušce uchazeč doloží kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

Současně s přihláškou zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě.
Word Icon Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Žadatel se může zkoušky zúčastnit pouze na základě podané přihlášky ke zkoušce, kterou zasílá na el. adresu administrátorky zkoušky (hlavickova@vubp.cz).

Vyplněním přihlášky ke zkoušce a jejím odesláním držiteli autorizace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání zkoušky.
Povolený počet uchazečů přijatých na dvoudenní zkoušku je max. 10.
Držitel autorizace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín zkoušky.

D. INFORMACE O ZKOUŠCE

1. Místo konání zkoušky

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 160 00 Praha 6
zasedací místnost Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie

2. Program zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, jejíž součástí je prezentace řešení ergonomické situace na pracovišti uchazeče.

 1. Pravidla pro aplikaci
  • Písemná část zkoušky – test:
   Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

   • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možno sestavit několik desítek písemných testů. Minimální počet otázek úplného souboru písemných otázek je 250.
   • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:
    • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.
    • Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.
    • Pro úspěšné splnění požadavků testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
  • Ústní část zkoušky:
   Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu, a to v počtu nejméně 70 („otevřených“) ústních otázek. Musí přitom splňovat následující pravidla:

   • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:
    • Pro celkový soubor otázek: Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.
    • Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).
  • Případová studie:
   Autorizovaná osoba pro zkoušku má připraven soubor fotografií nebo videozáznamů nejrůznějších ergonomických problémů (např. pracovišť s nedostatky, které se z hlediska ergonomie na nich nacházejí nebo problematiky nepracovního charakteru atd.).

   • Uchazeč si vylosuje jednu fotografii nebo videozáznam, na níž odhalí a popíše nedostatky a rizika. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky.
   • Práce s fotografiemi či videozáznamy je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky.
   • Čas na odhalování nedostatků a rizik na pracovišti je 10 až 20 minut.
 2. Realizace pravidel – organizace zkoušky
  1. den
   • Ověření totožnosti uchazeče (průkaz totožnosti).
   • Zahájení zkoušky
    • Přiblížení jednotlivých částí zkoušky
     • Písemný test – skládá se z 66 otázek (33 kritérií), čas potřebný k vyhotovení 90 minut
     • Losování ústních otázek a příprava na zkoušku v délce 60 minut
     • Případová studie – práce u počítače
     • Odpověď na ústní otázky a prezentace připraveného ergonomického řešení
    • Školení BOZP a PO
     Uchazeč bude seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
   • Písemná část zkoušky – test (1,5 h):
    Test pro uchazeče obsahuje 66 otázek, vždy dvě otázky z každé ověřované kompetence:

    • Každá kompetence musí být správně zodpovězena alespoň jednou otázkou
    • Celkem musí být správně zodpovězeno 53 otázek.
   • Losování otázek na ústní zkoušku
    Uchazeč si vylosuje sdruženou otázku k prověření teoretických znalostí a praktických dovedností při odhalení nedostatků pracovišť a návrhu vhodných ergonomických opatření (obrázky, videa). Čas na odhalování nedostatků a rizik na pracovišti je 10 až 20 minut.
   • Příprava na ústní zkoušku (60 minut)
   • Případová studie – práce u PC (2,5 h/3,0 h):
    Uchazeč samostatně řeší zobrazené otázky a situace. Odpovědi jsou po ukončení případové studie automaticky vyhodnoceny a výsledek je generován v přehledu vyhodnocení odpovědí.
    Po ukončení práce s PC uchazeč odchází domů.
  2. den
   • Zahájení pokračování druhého dne zkoušky
   • Ústní část zkoušky (1 h/45 min):
    • Uchazeč odpovídá na vylosované otázky.
    • Dle vygenerovaných odpovědí na PC může uchazeč odůvodnit svá řešení.
    • Uchazeč prezentuje své řešení ergonomické situace na pracovišti svého zaměstnavatele/u svého zákazníka.

   Po ukončení odpovědí je seznámen s hodnocením komise.

Otázky k písemné části zkoušky budou uchazeči zaslány po zaplacení účastnického poplatku.
PDF icon Prezentace ergonomické dokumentace

Zveřejněné materiály je třeba chápat jako studijní.

E. ORGANIZACE ZKOUŠKY

 • Zkouška probíhá v termínu, místě a čase uvedeném v pozvánce ke zkoušce.
 • Zkouška je neveřejná.
 • Přihlášení uchazeči jsou ke zkoušce zváni formou pozvánky. Administrátorka zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky a po kontrole správnosti zaslaných dokladů ke zkoušce (doklad o dosaženém vzdělání), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce.
 • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Bez dokladu totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
 • Uchazeč, který držiteli autorizace nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením neuhradí náklady spojené s provedením zkoušky, se zkoušky nemůže zúčastnit.
 • Při neomluvené neúčasti a zrušení účasti méně než 5 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky dochází k nevratnosti celé úhrady za provedení zkoušky.
 • Zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
 • Jednotlivé části zkoušky probíhají dle Časového harmonogramu zkoušky.
 • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem autorizace vystaveno a do 5 pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.