Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení

DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE

DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“.

13. 9. – 20. 12. 2023


Příjem přihlášek byl ukončen z důvodu naplnění kapacity výukového sálu.

Cena: 6 200 Kč (+ 21 % DPH)

Na základě zaslané přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu.
Forma úhrady: Dle doručené přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura k úhradě kurzu.
Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný).
 Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia.
O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou na 1. soustředění.

Administrátorka kurzu:
Mgr. Kateřina Hrubá, e-mail: hrubak@vubp.cz

V případě dotazů nás kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., NIVOS
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

tel.: 221 015 894

internetová adresa: www.vubp.cz

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení bude absolvent schopen:

 • provádět základní ekonomické zhodnocení opatření prováděných pro prevenci nehod,
 • identifikovat možná ohrožení obsluhy při práci se stroji a zařízeními a definovat požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
 • se orientovat v problematice bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, a to jak z hlediska preventivních, tak i následně kontrolních činností, včetně základních zásad spojených s první pomocí při úrazech,
 • navrhovat optimální bezpečnostní zařízení pro určitý druh strojů a podle technických a normativních požadavků na bezpečnostní ochranné prvky zařízení,
 • posuzovat účinnost bezpečnostních opatření v systému člověk-stroj a bude schopen navrhovat preventivní opatření s ohledem na rizikové faktory na pracovištích, kde jsou stroje a zařízení využívány,
 • sjednocujícího pohledu na problematiku bezpečnosti práce při stavebních pracích a to zejména z pohledu koordinace činnosti různých subjektů pracujících na staveništi, při používání strojních zařízení, výkopových a bouracích pracích, pohybu techniky a pracovníků po staveništi.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

 • podaná řádně vyplněná přihláška
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti BOZP

Vzdělávání je vhodné pro:

 • odborně způsobilé osoby
 • manažery BOZP
 • další osoby zajišťující služby v této oblasti.

ORGANIZACE STUDIA

Na základě podané přihlášky je frekventant vyrozuměn o datu a místě zahájení studia. Tematický celek Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení je časově rozvržen na 16 týdnů. Forma vzdělávání je kombinovaná: prezenční a distanční (samostudium). V rámci studia jsou zajištěna tři jednodenní pracovní soustředění a jedno soustředění závěrečné za účelem hodnocení studia a předání osvědčení.

MATERIÁLY

Frekventant obdrží:

 • Pokyny ke studiu
 • Studijní materiály
 • Povinnou literaturu
 • Doporučenou literaturu

LEKTOŘI

Pro tematický celek Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení byl stanoven tým lektorů, kteří budou konzultovat odbornou problematiku, poskytovat odborné informace, hodnotit vědomosti.

VYHODNOCENÍ STUDIA

Dosažené vědomosti a dovednosti budou vyhodnoceny na základě vypracovaných cvičení a závěrečné práce. Úspěšný frekventant obdrží osvědčení o absolvování tematického celku Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení.

Plán studia

Týden Předmět Poznámka
1 až 4 Úvod do bezpečnostního inženýrství

Klíčové oblasti managementu řízení bezpečnosti v podniku

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

1. soustředění
13. 9. 2023, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1
Cvičení 1
5 až 9 Úvod do bezpečnosti stavebních prací

Ing. Karel Škréta

09.00 –10.45

Vyhrazená technická zařízení

Tomáš Volešák

11.00 – 13.00

2. soustředění
18. 10. 2023, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1
Cvičení 2
10 až 15 Bezpečnost v systémech člověk – stroj

Ochranné systémy a požadavky na bezpečný provoz strojů a zařízení

Jan Neumann

3. soustředění
22. 11. 2023, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1
Cvičení 3 + Závěrečná práce
16 Vyhodnocení studia

Jan Neumann

4. soustředění
20. 12. 2023, 9.00 – 10.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1