Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení

DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE

DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“.

podzim 2021

 

Před zahájením kurzu bude podle aktuální epidemiologické situace rozhodnuto, zda přednášky proběhnou prezenčně, nebo on-line.

Cena: 6 000 Kč (+ 21 % DPH)

Na základě zaslané přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu.
Forma úhrady: Dle doručené přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura k úhradě kurzu.
Po úspěšném odeslání přihlášky zašlete vyplněný souhlas pro zaslání faktury v elektronické formě na Vámi určenou e-mailovou adresu (doklad stačí zaslat oskenovaný).
Souhlas se zasíláním faktur v elektronické formě

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia.
O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou na 1. soustředění.

Bližší informace podá paní Ing. Zdenka Opletalová – opletalova@vubp-praha.cz

VÚBP, v. v. i., NIVOS
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

tel.: 221 015 894

internetová adresa: www.vubp.cz

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení bude absolvent:

 • schopen provádět základní ekonomické zhodnocení opatření prováděných pro prevenci nehod,
 • identifikovat možná ohrožení obsluhy při práci se stroji a zařízeními a definovat požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
 • se orientovat v problematice bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, a to jak z hlediska preventivních, tak i následně kontrolních činností, včetně základních zásad spojených s první pomocí při úrazech,
 • schopen navrhovat optimální bezpečnostní zařízení pro určitý druh strojů a podle technických a normativních požadavků na bezpečnostní ochranné prvky zařízení,
 • schopen posuzovat účinnost bezpečnostních opatření v systému člověk-stroj a bude schopen navrhovat preventivní opatření s ohledem na rizikové faktory na pracovištích, kde jsou stroje a zařízení využívány,
 • schopen sjednocujícího pohledu na problematiku bezpečnosti práce při stavebních pracích a to zejména z pohledu koordinace činnosti různých subjektů pracujících na staveništi, při používání strojních zařízení, výkopových a bouracích pracích, pohybu techniky a pracovníků po staveništi.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

 • podaná řádně vyplněná přihláška
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti BOZP

Vzdělávání je vhodné pro:

 • odborně způsobilé osoby
 • manažery BOZP
 • další osoby zajišťující služby v této oblasti.

ORGANIZACE STUDIA

Na základě podané přihlášky je frekventant vyrozuměn o datu a místě zahájení studia. Tematický celek Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení je časově rozvržen na 16 týdnů. Forma vzdělávání je kombinovaná: prezenční a distanční (samostudium). V rámci studia jsou zajištěna tři jednodenní pracovní soustředění a jedno soustředění závěrečné za účelem hodnocení studia a předání osvědčení.

MATERIÁLY

Frekventant obdrží:

 • Pokyny ke studiu
 • Studijní materiály
 • Povinnou literaturu
 • Doporučenou literaturu

LEKTOŘI

Pro tematický celek Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení byl stanoven tým lektorů, kteří budou konzultovat odbornou problematiku, poskytovat odborné informace, hodnotit vědomosti.

VYHODNOCENÍ STUDIA

Dosažené vědomosti a dovednosti budou vyhodnoceny na základě vypracovaných cvičení a závěrečné práce. Úspěšný frekventant obdrží osvědčení o absolvování tematického celku Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení.

Plán studia

Týden Předmět Poznámka
1 až 4 Úvod do bezpečnostního inženýrství

Klíčové oblasti managementu řízení bezpečnosti v podniku

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

1. soustředění
12. 9. 2019, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1Cvičení 1
5 až 9 Úvod do bezpečnosti stavebních prací

Ing. Karel Škréta

09.00 –10.45

Vyhrazená technická zařízení

Tomáš Volešák

11.00 – 13.00

2. soustředění
3. 10. 2019, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1Cvičení 2
10 až 15 Bezpečnost v systémech člověk – stroj

Ochranné systémy a požadavky na bezpečný provoz strojů a zařízení

Jan Neumann

3. soustředění
7. 11. 2019, 9.00 – 13.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1Cvičení 3 + Závěrečná práce
16 Vyhodnocení studia

Jan Neumann

4. soustředění
12. 12. 2019, 9.00 – 10.00 hod.
VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1