Partnerství a spolupráce

Společnost, která poskytuje analytické, statistické a dataminingové služby.

https://acrea.cz

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací je dobrovolným sdružením právnických osob (zkušeben), poskytujících služby v oblasti zkoušení, certifikací, inspekcí, posuzování atd. u výrobků, systémů managementu, osob, procesů, činností atd. Členové působí především v regulované oblasti ve vazbě na označení CE (jako autorizované osoby i jako notifikovaná místa s působností v EU), ale i v neregulované oblasti kvality výrobků, služeb atd. jako akreditované subjekty.

http://www.aaao.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy.

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku,  výzkum,  vývoj a inovace,  financování,  daně,  sociální politikudotace a vzdělávání.

https://amsp.cz

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.


http://www.asociacebozp-po.cz

Medical Technologies je světový leader v oblasti vývoje a výroby medicínských přístrojů pro fyzikální terapii a respektovanou společností v oblasti kardiologie a estetické medicíny s neustále rostoucím potenciálem na světových trzích. Při vývoji a výrobě přístrojů pro fyzikální medicínu, kardiologii a neinvazivní estetickou medicínu používáme špičkové technologie. Filozofií společnosti je nabízet produkty, které jsou jedinečné, mají vysokou přidanou hodnotou, nejvyšší možnou kvalitu a působivé provedení.

https://www.medictech.cz

Česká ergonomická společnost je dobrovolné a nezávislé odborné sdružení fyzických osob, jejímž posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce, s cílem přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost a spolupracuje s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření (cíle).

https://www.ergonomicka.cz

Spolek sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu.

https://www.csq.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.


https://www.cvut.cz/

ČMKOS je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).


http://www.cmkos.cz

Enterprise Europe Network je mezinárodní síť působící v 54 zemích světa, která poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. V České republice je zastoupena konsorciem jedenácti partnerů a je financována Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenci při mezinárodním technologickém transferu. Síť také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví. Enterprise Europe Network organizuje vedle individuálního poradenství pro firmy také odborné semináře a konference a vydává publikace o podnikání v EU. Velká většina služeb celé sítě je poskytována zcela zdarma.


https://www.enterprise-europe-network.cz

ENETOSH je evropskou vzdělávací sítí, která nabízí platformu pro systematické sdílení znalostí v otázkách zaměřených na vzdělávání a školení v oblasti BOZP. Projekt vznikl za podpory z programu Leonardo da Vinci a v současné době sdružuje více jak 40 partnerů z 16 evropských zemí.

http://www.enetosh.net

EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Práce této agentury přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020 a dalším příslušným strategiím a programům EU. Na národní úrovni pod MPSV působí český Focal Point viz http://www.ceskyfocalpoint.cz/, na jehož činnosti VÚBP, v. v. i. participuje.

https://osha.europa.eu

Euroshnet je mezinárodní organizace, založená roku 2000. Je tvořena sítí expertů z 18 zemí EU a 35 organizací, kteří se angažují v oblasti bezpečnosti práce zabývající se normalizací, zkoušením, certifikací a spřízněným výzkumem.

https://www.euroshnet.eu

Fachhochschule Burgenland se svými dvěma areály v Eisenstadtu a Pinkafeldu nabízí své jedinečné studijní programy se správnou kombinací teorie a praktického výcviku již více než 20 let. Dnes má jednu z nejlepších pověstí úspěchu v Rakousku s 98% všech zaměstnaných absolventů a více než 6 000 absolventy na vedoucích pozicích. Nabízí širokou škálu bakalářských a magisterských studijních programů v pěti oblastech: Obchodní studia (se zvláštním zaměřením na střední a východní Evropu) | Energetický a environmentální management | Zdraví | Informační technologie a informační management | Sociální práce.

https://www.fh-burgenland.at

Společnost poskytující komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a zabývající se vývojem software.

https://www.guard7.cz

Výrobce a distributor zdravotnických a hygienických výrobků.

https://www.hartmann.info/cs-cz

Hlavní náplní činnosti této společnosti je výroba doplňků stravy s obsahem vitaminů, směsí pro přípravu ochranných nápojů na pracovištích.

http://www.juwital.cz

Jedná se o multidisciplinární odborné pracoviště, které se specializuje na zpracování zakázek pro veřejný sektor a soukromé podniky, výzkum a vývoj v oblasti metodologie a řízení rizik.

http://www.labrisk.cz

Mattoni 1873 a.s. je česká firma zabývající se stáčením a distribucí minerálních vod Mattoni a dalších vod a nápojů.

https://www.mattoni1873.cz/

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

http://www.mpsv.cz

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

http://www.mzp.cz

Výrobce nápojů

https://www.pepsi.cz

Partnerská síť výzkumných organizací z 10 evropských zemí, které se spolupracují na programování výzkumu a společných výzvách v oblasti průmyslové bezpečnosti.

https://www.safera.eu

Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které nabízí komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Dále vyrábí skla pro stavebnictví i automobilový průmysl a systémy zásobování vodou.

https://www.saint-gobain.cz

Společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

http://www.seaspol.cz

Tento ústav je součástí Akademie věd ČR. Rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

https://www.soc.cas.cz

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, který zajišťuje kontrolní činnost nad bezpečností práce a technickými zařízeními, nad dodržováním stanovených pracovních podmínek včetně pracovněprávních vztahů a mzdových podmínek dle platných právních předpisů.

http://www.suip.cz

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Ústav byl zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

http://www.szu.cz

Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

https://www.ticr.eu

TLP, spol. s r.o. je českou inženýrskou a konzultační společností, která se zabývá havarijním a krizovým řízením. Nabízí komplexní servis v oblasti prevence, přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nabízí také zabezpečení kontinuity a obnovy činností.

http://www.tlp-emergency.com

APELL je program rozvíjený organizací UNEP ve spolupráci s vládním i soukromým sektorem s cílem minimalizovat vznik a nežádoucí účinky technologických nehod a podporovat environmentální připravenost. Strategií APELL je identifikovat a vytvářet povědomí o rizicích v průmyslové společnosti s cílem iniciovat tvorbu opatření ke snižování rizik a rozvíjet proto spolupráci v oblasti havarijní připravenosti mezi průmyslem, místní samosprávou a obyvatelstvem.

https://www.unenvironment.org (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy je s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě.

https://www.prf.cuni.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

http://www.unmz.cz

Ústav, který je součástí Akademie věd ČR, uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace; poskytuje vědecká stanoviska, posudky a doporučení.

https://www.ilaw.cas.cz

Vzdělávací instituce, která se zaměřuje na realizaci profesních vzdělávacích programů (DBA, MBA, LL.M.) v oblasti veřejné správy, dále pak studijních programů, odborných kurzů a seminářů.

https://www.vvis.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vznikla 1. 8. 2002. Fakulta bezpečnostního inženýrství zabezpečuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářských, magisterských a doktorských programech.

http://fbi.vsb.cz

fph

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Díky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa společně s jen 189 fakultami z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

https://fph.vse.cz/ 

Aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

https://www.vupsv.cz

Hlavní náplní činnosti této společnosti je zajišťování technického a laboratorního servisu pro odbornosti s geologickým zaměřením.

http://www.watrad.cz

Mezinárodní profesní asociace v bezpečnosti.

https://worldsafety.org

Fakulta bezpečnostného inžinierstva existuje v rámci Žilinské univerzity v Žiline už 55 roků. FBI ŽU je manažérsko-technologicky zaměřená a poskytuje bakalářské, inženýrské a doktorandské studium na úseku krizového řízení. Kromě vzdělávací činnosti je fakulta zaměřená také na vědeckou činnost a pravidelně se organizují vědecké konference a semináře.

http://fbi.uniza.sk