Partnerství a spolupráce

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací je dobrovolným sdružením právnických osob (zkušeben), poskytujících služby v oblasti zkoušení, certifikací, inspekcí, posuzování atd. u výrobků, systémů managementu, osob, procesů, činností atd. Členové působí především v regulované oblasti ve vazbě na označení CE (jako autorizované osoby i jako notifikovaná místa s působností v EU), ale i v neregulované oblasti kvality výrobků, služeb atd. jako akreditované subjekty.

http://www.aaao.cz

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

http://www.asociacebozp-po.cz

https://www.ergonomicka.cz/

Česká ergonomická společnost je dobrovolné a nezávislé odborné sdružení fyzických osob, jejímž posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce, s cílem přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost a spolupracuje s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření (cíle)

Spolek sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu.

https://www.csq.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

 

ČMKOS je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

http://www.cmkos.cz

Enterprise Europe Network je mezinárodní síť působící v 54 zemích světa, která poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. V České republice je zastoupena konsorciem jedenácti partnerů a je financována Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenci při mezinárodním technologickém transferu. Síť také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví. Enterprise Europe Network organizuje vedle individuálního poradenství pro firmy také odborné semináře a konference a vydává publikace o podnikání v EU. Velká většina služeb celé sítě je poskytována zcela zdarma.

https://www.enterprise-europe-network.cz/

ENETOSH je evropskou vzdělávací sítí, která nabízí platformu pro systematické sdílení znalostí v otázkách zaměřených na vzdělávání a školení v oblasti BOZP. Projekt vznikl za podpory z programu Leonardo da Vinci a v současné době sdružuje více jak 40 partnerů z 16 evropských zemí.

http://www.enetosh.net

EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Práce této agentury přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020 a dalším příslušným strategiím a programům EU. Na národní úrovni pod MPSV působí český Focal Point viz http://www.ceskyfocalpoint.cz/, na jehož činnosti VÚBP, v. v. i. participuje.

https://osha.europa.eu

Euroshnet je mezinárodní organizace, založená roku 2000. Je tvořena sítí expertů z 18 zemí EU a 35 organizací, kteří se angažují v oblasti bezpečnosti práce zabývající se normalizací, zkoušením, certifikací a spřízněným výzkumem.

http://www.euroshnet.org

Výrobce a distributor zdravotnických a hygienických výrobků.

https://www.hartmann.info/cs-cz

Hlavní náplní činnosti této společnosti je výroba doplňků stravy s obsahem vitaminů, směsí pro přípravu ochranných nápojů na pracovištích.

http://www.juwital.cz

Jedná se o multidisciplinární odborné pracoviště, které se specializuje na zpracování zakázek pro veřejný sektor a soukromé podniky, výzkum a vývoj v oblasti metodologie a řízení rizik.

http://www.labrisk.cz

http://www.mpsv.cz

http://www.mzp.cz

https://www.pepsi.cz
Výrobce nápojů

Partnerská síť výzkumných organizací z 10 evropských zemí, které se spolupracují na programování výzkumu a společných výzvách v oblasti průmyslové bezpečnosti.

https://www.safera.eu

Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které nabízí komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Dále vyrábí skla pro stavebnictví i automobilový průmysl a systémy zásobování vodou.

https://www.saint-gobain.cz

Společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

http://www.seaspol.cz

Tento ústav je součástí Akademie věd ČR. Rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

https://www.soc.cas.cz

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, který zajišťuje kontrolní činnost nad bezpečností práce a technickými zařízeními, nad dodržováním stanovených pracovních podmínek včetně pracovněprávních vztahů a mzdových podmínek dle platných právních předpisů.

http://www.suip.cz

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Ústav byl zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

http://www.szu.cz

Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

https://www.ticr.eu

TLP, spol. s r.o. je českou inženýrskou a konzultační společností, která se zabývá havarijním a krizovým řízením. Nabízí komplexní servis v oblasti prevence, přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nabízí také zabezpečení kontinuity a obnovy činností.

http://www.tlp-emergency.com/

http://www.unep.org – program APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level) http://www.unep.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/awareness-and-preparedness
APELL je program rozvíjený organizací UNEP ve spolupráci s vládním i soukromým sektorem s cílem minimalizovat vznik a nežádoucí účinky technologických nehod a podporovat environmentální připravenost. Strategií APELL je identifikovat a vytvářet povědomí o rizicích v průmyslové společnosti s cílem iniciovat tvorbu opatření ke snižování rizik a rozvíjet proto spolupráci v oblasti havarijní připravenosti mezi průmyslem, místní samosprávou a obyvatelstvem.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy je s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě.

https://www.prf.cuni.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

http://www.unmz.cz

Ústav, který je součástí Akademie věd ČR, uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace; poskytuje vědecká stanoviska, posudky a doporučení.

https://www.ilaw.cas.cz/kontakty/ustav.html

Vzdělávací instituce, která se zaměřuje na realizaci profesních vzdělávacích programů (DBA, MBA, LL.M.) v oblasti veřejné správy, dále pak studijních programů, odborných kurzů a seminářů.

http://www.vvis.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vznikla 1. 8. 2002. Fakulta bezpečnostního inženýrství zabezpečuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářských, magisterských a doktorských programech.

http://fbi.vsb.cz

Aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

https://www.vupsv.cz

Hlavní náplní činnosti této společnosti je zajišťování technického a laboratorního servisu pro odbornosti s geologickým zaměřením.

http://www.watrad.cz

http://www.worldsafety.org

http://www.worldsafety.org

Fakulta bezpečnostného inžinierstva existuje v rámci Žilinské univerzity v Žiline už 55 roků. FBI ŽU je manažérsko-technologicky zaměřená a poskytuje bakalářské, inženýrské a doktorandské studium na úseku krizového řízení. Kromě vzdělávací činnosti je fakulta zaměřená také na vědeckou činnost a pravidelně se organizují vědecké konference a semináře.

http://fbi.uniza.sk