Archiv ukončených projektů

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
03-S4-2021-VUBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců 1/2021 - 6/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
01-S4-2021-VUBP Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP 1/2021 - 4/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavalierová
VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích (TOM) 7/2020 - 12/2021  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 7/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Petr Polák, MBA
07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Petr Polák, MBA
04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
01-2020-VÚBP Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC) 9/2019 - 8/2022  Ministerstvo vnitra České republiky Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 1/2019 - 12/2021  Technologická agentura České republiky PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V11-S4 Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V03-S4 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
V04-S4 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V08-S4 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
2018-1-UK01-KA202-048037 SIGNED SAFETY at WORK 11/2018 - 4/2021  Evropská komise, Erasmus+ Mgr. Alena Horáčková
TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky
TIMPSV0002 Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti a strukturovanou míru nebezpečnosti pracovních úrazů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
TIMPSV0011 Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TIMPSV0010 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámci kontrolní činnosti odborových organizací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0008 Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0006 Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce 4/2018 - 5/2021  Technologická agentura České republiky Mgr. Kateřina Bátrlová
VUS4_06_VUBP Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
VUS4_03_VUBP Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavalierová
VUS4_02_VUBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2/2018 - 1/2021  Technologická agentura České republiky Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
VUS4_04_VÚBP Kvalita pracovního života 2018 1/2018 - 12/2018  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Svobodová
VUS4_07_VÚBP Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
VUS4_05_VÚBP Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Irena Kuhnová
VUS4_01_VÚBP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Iveta Mlezivová
VUS4_08_VÚBP Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office 6/2016 - 12/2017  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
2015-1-PT-KA201-013082 Mind Safety – Safety Matters! 9/2015 - 8/2018  Evropská komise, Erasmus+ Mgr. Alena Horáčková
TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Karel Škréta
TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu 4/2015 - 9/2016  Technologická agentura České republiky RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR 1/2015 - 12/2015  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 50 z celkového počtu: 115 další