Archiv ukončených projektů

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky
TIMPSV0002 Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti a strukturovanou míru nebezpečnosti pracovních úrazů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.
TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
TIMPSV0006 Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0008 Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0010 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámci kontrolní činnosti odborových organizací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.
TIMPSV0011 Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
VUS4_07_VÚBP Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí
VUS4_05_VÚBP Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí
VUS4_04_VÚBP Kvalita pracovního života 2018 1/2018 - 12/2018  Ministerstvo práce a sociálních věcí
VUS4_01_VÚBP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí
VUS4_08_VÚBP Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstanaci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí
TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office 6/2016 - 12/2017  Technologická agentura České republiky
Program Erasmus+, projekt Mind Safety – Safety Matters! 9/2015 - 8/2018 
TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu 4/2015 - 9/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa 1/2015 - 12/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR 1/2015 - 12/2015  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2015 - 3/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost 1/2015 - 12/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení 11/2014 - 12/2016  Technologická agentura České republiky
Erasmus+ - program EU pro vzdělávání , odbornou přípravu , mládež a sport 11/2014 - 2/2015 
TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí 11/2014 - 10/2016  Technologická agentura České republiky
TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií 11/2014 - 4/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP 10/2014 - 3/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik 9/2014 - 8/2016  Technologická agentura České republiky
Czech Local Visibility Events 1/2014 - 12/2014 
TD020046 Proměny kvality pracovního života 1/2014 - 12/2015  Technologická agentura České republiky
TB010MZP059 Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem (BETA) 1/2013 - 6/2014  Technologická agentura České republiky
CZ.1.07/2.1.00/32.0043 Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem 8/2012 - 8/2014 
CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu – Safety AGENT 4/2012 - 4/2014 
TD010121  Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (OMEGA) 1/2012 - 12/2013  Technologická agentura České republiky
TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje 1/2012 - 12/2012  Technologická agentura České republiky
2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS) 11/2011 - 10/2013 
HC213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti OOPP pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích 2/2011 - 12/2011 
HC 215/11 Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců 2/2011 - 12/2011 
CZ.1.02/5.1.00/10.09726 Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií 1/2011 - 12/2013 
VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva 1/2011 - 12/2013 
HC204/10 Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění 6/2010 - 11/2010  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HC194/10 Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků 2/2010 - 12/2011  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HR184/09 Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením 7/2009 - 12/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
FR-TI1/113 Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů 5/2009 - 12/2012  Ministerstvo průmyslu a obchodu
HR173/08 Stres na pracovišti - možnosti prevence 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HR176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
HR177/08 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku 10/2008 - 10/2009  Ministerstvo práce a sociálních věcí
2A-3TP1/144  Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren 7/2008 - 11/2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 50 z celkového počtu: 86 další