Archiv ukončených projektů

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
TK05010075 Komplexní vodíková bezpečnost v Moravskoslezském kraji 4/2023 - 7/2023  Technologická agentura České republiky Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
VB01000066 Multimodální biometrické zařízení pro ověření identity osob na základě otisků prstů a obličeje při překračování státních hranic (BEFFIC) 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo vnitra České republiky Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.
07-S4-2022-VUBP Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie 1/2022 - 6/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
05-S4-2022-VUBP Kvalita pracovního života 2022 1/2022 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
03-S4-2022-VUBP Národní politika BOZP 1/2022 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
02-S4-2022-VUBP Zaměstnávání cizinců - fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu 1/2022 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Kateřina Bátrlová
09-S4-2021-VUBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR 7/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Michal Šoltes, Ph.D., M.A.
11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP 6/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
08-S4-2021-VUBP Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK 6/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
07-S4-2021-VUBP Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatých v souvislosti s covid-19 4/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek
06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese 1/2021 - 12/2023  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
03-S4-2021-VUBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců 1/2021 - 6/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
01-S4-2021-VUBP Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP 1/2021 - 4/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavalierová
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS) 1/2021 - 12/2022  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 7/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Petr Polák, MBA
VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích (TOM) 7/2020 - 12/2021  Ministerstvo vnitra České republiky prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 4/2020 - 12/2022  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jana Ranglová
01-2020-VÚBP Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Martina Pražáková
04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Petr Polák, MBA
07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření 1/2020 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC) 9/2019 - 8/2022  Ministerstvo vnitra České republiky Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 1/2019 - 12/2021  Technologická agentura České republiky PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V03-S4 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
V04-S4 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V08-S4 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V11-S4 Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců 1/2019 - 12/2021  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
2018-1-UK01-KA202-048037 SIGNED SAFETY at WORK 11/2018 - 4/2021  Evropská komise, Erasmus+ Mgr. Alena Horáčková
TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky
TIMPSV0006 Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TIMPSV0010 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámci kontrolní činnosti odborových organizací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0008 Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
TIMPSV0011 Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TIMPSV0002 Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti a strukturovanou míru nebezpečnosti pracovních úrazů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 50 z celkového počtu: 132 další