Archiv ukončených projektů

Název projektu:
 Číslo  Název projektu  Období  Poskytovatel  Hlavní řešitel
V03-S4 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
V04-S4 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et. Mgr. Josef Senčík
V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Denisa Civínová
V08-S4 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.) 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. 1/2019 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
2018-1-UK01-KA202-048037 SIGNED SAFETY at WORK 11/2018 - 4/2021  Evropská komise, Erasmus+ Mgr. Alena Horáčková
TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky
TIMPSV0002 Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti a strukturovanou míru nebezpečnosti pracovních úrazů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Lenka Svobodová
TIMPSV0006 Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0008 Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky PhDr. Irena Kuhnová
TIMPSV0010 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámci kontrolní činnosti odborových organizací 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TIMPSV0011 Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech 6/2018 - 5/2020  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce 4/2018 - 5/2021  Technologická agentura České republiky Ing. Iveta Mlezivová
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2/2018 - 1/2021  Technologická agentura České republiky Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
VUS4_02_VUBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
VUS4_06_VUBP Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
VUS4_03_VUBP Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP 2/2018 - 12/2020  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aneta Živná Kavalierová
VUS4_07_VÚBP Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. et Mgr. Josef Senčík
VUS4_05_VÚBP Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Irena Kuhnová
VUS4_04_VÚBP Kvalita pracovního života 2018 1/2018 - 12/2018  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Svobodová
VUS4_01_VÚBP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Iveta Mlezivová
VUS4_08_VÚBP Návrh systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více než 500 zaměstnanci 1/2018 - 12/2019  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office 6/2016 - 12/2017  Technologická agentura České republiky Mgr. et Mgr. Josef Senčík
2015-1-PT-KA201-013082 Mind Safety – Safety Matters! 9/2015 - 8/2018  Evropská komise, Erasmus+ Mgr. Alena Horáčková
TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců 7/2015 - 11/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu 4/2015 - 9/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa 1/2015 - 12/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR 1/2015 - 12/2015  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1/2015 - 3/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost 1/2015 - 12/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení 11/2014 - 12/2016  Technologická agentura České republiky
Erasmus+ - program EU pro vzdělávání , odbornou přípravu , mládež a sport 11/2014 - 2/2015 
TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí 11/2014 - 10/2016  Technologická agentura České republiky
TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií 11/2014 - 4/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP 10/2014 - 3/2016  Technologická agentura České republiky
TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik 9/2014 - 8/2016  Technologická agentura České republiky
Czech Local Visibility Events 1/2014 - 12/2014 
TD020046 Proměny kvality pracovního života 1/2014 - 12/2015  Technologická agentura České republiky
TB010MZP059 Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem (BETA) 1/2013 - 6/2014  Technologická agentura České republiky
CZ.1.07/2.1.00/32.0043 Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem 8/2012 - 8/2014 
CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu – Safety AGENT 4/2012 - 4/2014 
TD010121  Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (OMEGA) 1/2012 - 12/2013  Technologická agentura České republiky
TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje 1/2012 - 12/2012  Technologická agentura České republiky
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 50 z celkového počtu: 99 další