Archiv ukončených projektů

Název:Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP
Číslo:V02-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využití nových technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, portály apod.). Cílové skupiny, koncoví uživatelé (MSP, živnostníci) musí vidět, že čas a prostředky investované do BOZP není nepříjemná povinnost, ale součást jejich pracovního života, která se zúročí. Klíčové výzkumné aktivity budou zaměřeny na vytvoření informačního modelu (struktury a obsahu) pro cílové skupiny se zohledněním vhodné formy ICT. Součástí aktivit bude realizováno terénní šetření k dané problematice, návrh a pilotní testování aplikací. Výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva, návrh testovacích verzí pro aplikaci pomocí vhodných ICT a návrh informační a osvětové kampaně k využití moderních nástrojů ICT v BOZP pro zvyšování celkové úrovně a povědomí veřejnosti o dané oblasti.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

Hkonc - Návrh aktualizace Národní akční program BOZP pro období 2021–2022

Jost - Výsledky výzkumu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v uplynulých dvaceti letech ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., a jejich prezentace pomocí komunikačních technologií - článek

D - Budou chytrá řešení i v oblasti BOZP? - článek

Jost - Youtubeři a jejich preventivní působení ve veřejném prostoru - článek

A - Komunikace v oblasti BOZP - podcast

W - Workshop k projektu Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele 23. 06. 2021

O - Příklady špatného a správného postoje - osvětová kampaň (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/hYyMRD1J_KA)

O - Úlevové polohy při dlouhodobém stání - osvětová kampaň (video MP4 ke stažení, odkaz na Youtube https://youtu.be/ExalLlf7CxI)