Archiv ukončených projektů

Název:Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti prevence
Číslo:V04-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je na základě podrobné analýzy regionální nemocnosti a úrazovosti, zohledňující řadu významných faktorů, jako například odvětvovou skladbu, míru nezaměstnanosti, delší časové období apod.; provedených terénních šetření konkrétně stanovit možnosti prevence a příslušná opatření pro kritické oblasti v ČR - pro lokality a v nich se vyskytující se nejrizikovější obory i činnosti s dlouhodobě nejvyšší pracovní úrazovostí a nemocností.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn_Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí v ČR - příčiny a možnosti prevence.pdf

Přílohy:

Jost_Analýza pracovní úrazovosti vybraných podniků v okrese Tábor.pdf

Jost_Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR.pdf

O_Mapové zobrazení hlavních ukazatelů nemocnosti a úrazovosti obyvatelstva v jednotlivých okresech ČR.pdf

Mapa č. 1

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti pracovních úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.

Mapa č. 2

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti ostatních úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.

Mapa č. 3

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti nemocí na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.

Mapa č. 4

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v okresech ČR.

Mapa č. 5

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro ostatní úraz v okresech ČR.

Mapa č. 6

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro nemoc v okresech ČR.

Mapa č. 7

Mapa zobrazuje rozložení četnosti registrovaných odborně způsobilých osob v prevenci rizik na 1000 nemocensky pojištěných osob.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2020 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR - příčiny a možnosti prevence