Citační manuál

Citační manuál pro výzkumné pracovníky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce získáním prestižního ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí se přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a nastavil strategické řízení výzkumné instituce v souladu s podmínkami ocenění HR Award for researchers.

V rámci plnění Akčního plánu a Strategie HRS4R (interní projekt HRS4R/3) byl pro výzkumné pracovníky zpracován manuál správného citování podle normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, vydané dne 1. 11. 2022. Při psaní odborných textů s různými informačními prameny, ze kterých jsou čerpány informace, je potřeba následně správně citovat a uvést v seznamu použité literatury.

Citační manuál pro výzkumné pracovníky prezentuje na příkladech způsoby citování a pravidla tvorby záznamů podle aktuální normy.