Znalostní systém BOZP

zsbozp

Znalostní systém prevence rizik v BOZP (ZSBOZP) je nástrojem, který slouží ke sdílení znalostí a informací týkajících se prevence rizik v BOZP. ZSBOZP je výstupem projektu TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik, který od září roku 2014 do srpna 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., za finanční podpory technologické agentury ČR (program BETA). ZSBOZP je realizován v open-sourcovém prostředí redakčního systému Joomla! ZSBOZP je provázán s dalšími systémy zdrojové základny BOZP, a to Encyklopedií BOZPSAFE – digitálním archivem BOZP a oborovým portálem BOZPinfo.cz.

Obsah systému tvoří ve dvou uživatelských úrovních následující témata:

Úroveň pro státní správu

 • Ocenění v oblasti BOZP – ocenění v soutěžích a programech
 • Pracovní úrazovost – statistiky pracovní úrazovosti v ČR
 • Nemoci z povolání – statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání
 • Studie a analýzy v BOZP – inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP
 • Národní politika BOZP – strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky, národní politiky, národní akční programy apod.
 • Evropské strategie BOZP – rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály
 • Encyklopedie BOZP – online vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP
 • SAFE – digitální archiv BOZP – úložiště různých druhů dokumentů z oblasti BOZP

Úroveň pro odbornou veřejnost

 • BOZP obecně – povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, osoby zajišťující BOZP na pracovišti, školení BOZP
 • Řízení BOZP – řízení BOZP na podnikové úrovni, systémy řízení BOZP
 • Prevence rizik – rizika a nebezpečí, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značení, mimořádné události
 • Ochrana zdraví – nemoci z povolání, pracovní úrazy, hygiena práce, kategorizace prací, pracovnělékařská péče,
 • Pracovní podmínky – pracovní doba, specifické skupiny zaměstnanců (mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, cizinci), agenturní zaměstnávání, práce z domova
 • Pracovní prostředí – rizikové faktory, odvětví činnosti, ergonomie
 • Bezpečnost technických zařízení – bezpečnost strojů a zařízení, vyhrazená technická zařízení, ruční nářadí, stroje a zařízení, elektrická zařízení
 • Inspekce práce – kompetence orgánů inspekce práce, poznatky z kontrol
 • Požární ochrana – dokumentace PO, školení PO, státní požární dozor

Vaše podněty týkající se obsahu či funkcionality ZSBOZP uvítáme na emailové adrese zsbozp@vubp.cz.

Provozovatel ZSBOZP: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.