Specialista řízení bezpečnosti práce

Distanční nadstavbové vzdělávání Specialista bezpečnosti práce 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce má v oblasti vzdělávání dlouholetou zkušenost s pořádáním vzdělávacích akcích za účelem rozvoje lidských zdrojů se specializací na BOZP a související problematiky, a také na PO. V široké škále nabízených kurzů, školení, seminářů je i distanční nadstavbové vzdělávání Specialista bezpečnosti práce. Studium zahrnuje 4 tematické celky, které se cyklicky opakují.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení Specialista bezpečnosti práce.

V březnu 2023 je pro vás připraven tematický celek Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku.

Seznamte se blíže s obsahem 4 tematických celků a neváhejte se přihlásit ke studiu.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

 • podaná řádně vyplněná přihláška
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti BOZP

Vzdělávání je vhodné pro:

 • odborně způsobilé osoby
 • manažery BOZP
 • další osoby zajišťující služby v této oblasti.

ORGANIZACE STUDIA

Na základě podané přihlášky je frekventant vyrozuměn o datu a místě zahájení studia. Tematický celek je časově rozvržen na 16 týdnů. Forma vzdělávání je kombinovaná: prezenční a distanční (samostudium). V rámci studia jsou zajištěna tři jednodenní pracovní soustředění a jedno soustředění závěrečné za účelem hodnocení studia a předání osvědčení.

MATERIÁLY

Frekventant obdrží:

 • Pokyny ke studiu
 • Studijní materiály
 • Povinnou literaturu
 • Doporučenou literaturu

LEKTOŘI

Pro každý tematický celek byl stanoven lektor, který bude konzultovat odbornou problematiku, poskytovat odborné informace, hodnotit vědomosti.

 VYHODNOCENÍ STUDIA

Dosažené vědomosti a dovednosti budou vyhodnoceny na základě vypracovaných cvičení a závěrečné práce. Úspěšný frekventant obdrží osvědčení o absolvování daného tematického celku. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení Specialista bezpečnosti práce.

 

1 Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku bude absolvent:

 • rozumět principům řízení bezpečnosti v organizaci,
 • orientovat se v právních předpisech a odborných doporučeních,
 • schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku,
 • v praktické rovině znát:
  1. postupy řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku,
  2. moderní přístupy prevence nehod a poškození zdraví při práci.

 PLÁN STUDIA

Týden Předmět Poznámka
1 až 4 Úvod do teorie řízení

Řízení BOZP na úrovni podniku

Integrovaný management pro BOZP, životní prostředí a kvalitu

4 h

Cvičení 1

5 až 9 Základní vymezení a struktura právní úpravy BOZP

Lidský činitel

4 h

Cvičení 2

10 až 15 Systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 4 h

Cvičení 3 + Závěrečná práce

16 Vyhodnocení studia 4. závěrečné soustředění

 

2 Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení bude absolvent:

 • schopen provádět základní ekonomické zhodnocení opatření prováděných pro prevenci nehod,
 • identifikovat možná ohrožení obsluhy při práci se stroji a zařízeními a definovat požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
 • se orientovat v problematice bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, a to jak z hlediska preventivních, tak i následně kontrolních činností, včetně základních zásad spojených s první pomocí při úrazech,
 • schopen navrhovat optimální bezpečnostní zařízení pro určitý druh strojů a podle technických a normativních požadavků na bezpečnostní ochranné prvky zařízení,
 • schopen posuzovat účinnost bezpečnostních opatření v systému člověk-stroj a bude schopen navrhovat preventivní opatření s ohledem na rizikové faktory na pracovištích, kde jsou stroje a zařízení využívány,
 • schopen sjednocujícího pohledu na problematiku bezpečnosti práce při stavebních pracích a to zejména z pohledu koordinace činnosti různých subjektů pracujících na staveništi, při používání strojních zařízení, výkopových a bouracích pracích, pohybu techniky a pracovníků po staveništi.

 PLÁN STUDIA

Týden Předmět Poznámka
1 až 4 Úvod do bezpečnostního inženýrství

Klíčové oblasti managementu řízení bezpečnosti v podniku

4 h

Cvičení 1

5 až 9 Úvod do bezpečnosti stavebních prací

Vyhrazená technická zařízení

4 h

Cvičení 2

10 až 15 Bezpečnost v systémech člověk – stroj

Ochranné systémy a požadavky na bezpečný provoz strojů a zařízení

4 h

Cvičení 3 + Závěrečná práce

16 Vyhodnocení studia 4. závěrečné soustředění

 

3 Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek

 CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek bude absolvent:

 • se velmi dobře orientovat v problematice nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, v příslušné legislativě a v novém systému značení výrobků obsahujících nebezpečné chemické látky,
 • mít dostatečné znalosti pro zajištění bezpečného skladování, přepravy a manipulace s nebezpečnými materiály včetně odpadů,
 • schopen vyhodnotit riziko závažné havárie spojené s únikem nebezpečné chemické látky za využití nejmodernějších metod a softwarových nástrojů,
 • schopen odhadnout nehodový scénář, který by se mohl rozvinout v případě úniku nebezpečné chemické látky z technologického nebo přepravního zařízení,
 • schopen na základě používaných, zpracovávaných, vyráběných nebo skladovaných látek a materiálů stanovit základní principy prevence požárů a výbuchů,
 • schopen posoudit vhodnost použití havarijních prostředků v případě požáru, výbuchu a úniku nebezpečné látky do prostředí.

PLÁN STUDIA

Týden Předmět Poznámka
1 až 4 Nebezpečné chemické látky a směsi – úvod do problematiky

Přeprava, skladování a využívání nebezpečných chemických látek a materiálů

4 h

Cvičení 1

5 až 9 Úvod do prevence závažných havárií 

Havárie a nehody spojené s úniky chemických látek

4 h

Cvičení 2

10 až 15 Předcházení požárům a výbuchům a ochrana před nimi 4 h

Cvičení 3 + Závěrečná práce

16 Vyhodnocení studia 4. závěrečné soustředění

 

4 Ochrana zdraví a hygiena práce

CÍL STUDIA

Po absolvování tematického celku Ochrana zdraví a hygiena práce bude absolvent schopen:

 • posoudit různé metody hodnocení a sledování a účinně komunikovat s hygieniky,
 • interpretovat výsledky objektivních zjištění a sledování v hygieně práce,
 • správně využívat hygienických limitů (omezení) při hodnocení profesionálních expozic (vystavení vlivu faktorům pracovního prostředí a pracovním podmínkám),
 • identifikovat procesy, činnosti a úkony související s vibracemi jako zdroji nebezpečí v práci,
 • doporučit odpovídající strategii pro omezení a kontrolu hluku a vibrací,
 • rozpoznat zdroje ionizujícího a neionizujícího záření a uvědomit si možná nebezpečí vznikající jejich působení,
 • identifikovat procesy, činnosti, úkony, u nichž se tato nebezpečí pravděpodobně vyskytují,
 • zavádět opatření pro ochranu před zářením (v radiologické ochraně),
 • identifikovat běžné škodliviny v pracovním ovzduší, dát do souvislosti výskyt uvedených škodlivin a jimi vyvolaná poškození zdraví,
 • poradit si s návrhem ochrany zdraví pracovníků před nepříznivými účinky prachu,
 • charakterizovat nebezpečí vyplývající z přítomnosti chemických látek používaných při práci,
 • znát základní pojmy týkající se fyzické, psychické a smyslové zátěže,
 • orientačně zhodnotit fyzickou a psychickou zátěž na pracovištích,
 • navrhnout opatření k ochraně zdraví zaměstnanců vystavených fyzické zátěži a při práci se zobrazovacími jednotkami,
 • dát do souvislosti výše zmíněné zdroje nebezpečí s následnými nemocemi z povolání a navrhnout odpovídající ochranná opatření.

PLÁN STUDIA

Týden Předmět Poznámka
1 až 4 Hygiena práce
Mikroklimatické podmínky
4 h

Cvičení 1

5 až 9 Hluk a vibrace
Neionizující a ionizující záření
Prach
4 h

Cvičení 2

10 až 15 Chemické látky a přípravky
Biologické činitele
Fyziologické a psychologické faktory
4 h

Cvičení 3 + Závěrečná práce

16 Vyhodnocení studia 4. závěrečné soustředění