HR Excellence in research

Druhý rok s oceněním HR Award

Výzkumný ústav bezpečnosti práce před dvěma lety 9. prosince 2021 získal prestižní ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Pro výzkumné organizace získat oceněním HR Award znamená záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení i kvalitu pracovního prostředí.

VÚBP se přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a nastavil strategické řízení výzkumné instituce v souladu s podmínkami ocenění HR Award for researchers.

Tým odborníků z VÚBP průběžně plní jednotlivé fáze dílčích projektů, které jsou obsaženy v Akčním plánu a Strategie HRS4R 2021−2023 (stav k 30. 11. 2023).  

 

V České republice se může prestižním oceněním pochlubit

59 institucí a my patříme mezi ně.

 

V březnu 2023 v rámci plnění Akčního plánu a Strategie HRS4R  byl pro výzkumné pracovníky zpracován manuál správného citování podle normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, vydané dne 1. 11. 2022. Při psaní odborných textů s různými informačními prameny, ze kterých jsou čerpány informace, je potřeba následně správně citovat a uvést v seznamu použité literatury. Citační manuál pro výzkumné pracovníky prezentuje na příkladech způsoby citování a pravidla tvorby záznamů podle aktuální normy.

Dále byl v průběhu roku 2023 realizován Průzkum spokojenosti zaměstnanců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., s cílem nastavit nová opatření a programy vedoucí k systematickému zlepšování péče o lidské zdroje ve VÚBP v rámci Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky. Oblasti otázek primárně vycházela z vybraných kapitol Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

VÚBP bude nadále pokračovat v oblasti rozvoje kariéry zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců. Také se zaměří na adaptační plán nových zaměstnanců.