Jednání UNECE

Jednání mezinárodní pracovní skupiny k realizaci Úmluvy EHK OSN o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

Ve dnech 18. a 19. dubna 2023 proběhlo na Ministerstvu životního prostředí ČR trilaterální jednání českých, německých a polských expertů k Úmluvě EHK OSN (UNECE) o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států. Výzkumný ústav bezpečnosti práce byl na jednání zastoupen prof. Danihelkou, dlouholetým členem Joint Expert Group k této úmluvě a k Úmluvě o ochraně hraničních vod, který na jednání přednesl přednášku na téma Technologické havárie vyvolané přírodními jevy – NATECH. Tyto jevy se stávají stále významnějšími s rostoucí změnou klimatu, na což reagovalo i jednání 12. Konference stran Úmluvy 29. 11. až 1. 12. 2022 v Ženevě, mající jako prioritní téma NATECH v zemích UNECE, kde byl VÚBP také reprezentován včetně aktivní účasti.

Problematice NATECH se věnujeme dlouhodobě, základní informace lze získat zde.